Thủ tục cải tiến thường xuyên

Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu của khách hàng theo chính sách chất lượng của công ty | THỦ TỤC CAI TIEN THƯỜNG XỦYÊN 1. Mục đích Đảm bảo Hệ thông quản ly chất lượng ngày càng tốt hơn theo yêu cầu cua khách hàng và theo chính sảch chất lương cua Công ty. 2. Phạm vi Ap dung cho các hoạt động cua Hệ thông quàn ly chát lượng. 3. Định nghĩa Càc thuàt ngữ sử dung trong Thu tuc này phu hợp vơi tiêu chuẩn ISO 9001 2000. Các từ viết tắt - Bàn Tong Giàm Đoc BTGĐ - Đài diện lành đào ĐDLĐ 4. Nôi dung Người thực hiên Nhân viên Trường Bộ phân Trưởng Bộ phận cấp trên Đậi diện lấnh đậộ Nhân viên Trường Bộ phân Trường Bộ phân Qui trình 2 Xác định đôi tượng cải tiên Tâi liêu Phiếu đê xuất câi tiến Phiếu Câr Thu tục kiểm soát ho sơ 1. Cam kết cai tiến thường xuyên Cộng ty câm kết thường xuyên nâng câộ tính hiệu lực củâ Hê thong quân ly chất lường thông quâ viêc sư dung chính sâch chất lường kết quâ đânh giâ muc tiêu chất lường viêc phân tích dữ liêu hânh động khâc phục vâ phòng ngừâ vâ sư xêm xêt củâ lânh đâộ. 2. Giai thích qui trình ả Xác định đối tượng cải tiến - Sự thoa man cua khách hàng. - Hiệu quà cua Hệ thòng quàn ly chát lượng. - Nang lực cua cac qua trình. - Chất lượng san pham bao gom cac dịch vu kem theo. b Thu tháp thong tin - Chính sach chất lượng. - Muc tiệu chất lượng. - Kết qua đanh gia Hệ thong quan ly chất lượng. - Việc phan tích dư liệu vệ sự thoa man cua khach hang sư phu hợp cua san phâọm xu hượng cac qua trình xu hượng cua san phẩm giam sat nha cung ưng xu hượng thị trượng đoi thu canh tranh. - Han hđộng khac phục phong ngừa - Cac cuộc hop xếm xệt cua lanh đao. c Xác định nội dung cán cải tiến - Phạm vi cai tiến. - Hình thức thực hiện. - Sự ho trợ cua lanh đao. - Pham vi cac BỌ phận tham gia. - Thợi gian thưc hiện. d Xem xét phê duyệt nội dung vả thực hiện hảnh động cải tiến - Trượng bo phân tiến hanh lạp Phiếu đệ xuất cải tiến va chuyển cho lanh đao cấp trện duyệt nôi dung. - Phiếu yệu cau cai tiến sau khi được phệ duyệt được chuyến lai cho Trượng bo phan đo đế triện khai cho nhan viện của mình thực hiện kệm thệo kế hoach cu thế. ệ Kiếm .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.