Thủ tục xử lý khiếu nại khách hàng

Thủ tục này quy định lập kế hoạch và xem xét và đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như các bên quan tâm khác | THỦ TỤC THU THẬP GHI NHẬN GIAI QUYET KHIEU NẠI CỦA KHACH HANG 1. Mục đích Thu tục này quy định lập kế hoạch và xem xét việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại vátứơng lái nhám thoá mán nhu cáu vá mong đợi cua khách háng cung nhứ các bén quán tám khác. 2. Phạm vi Ap dung cho moi khiếu nái củá khách háng đoi vơi hệ thong chất lứơng củá Cong ty. 3. Định nghĩa Các thuát ngữ trong thu tuc náy đứơc sứ dung phu hợp vơi tiếu chuẩn ISO 9001 2000. Sứ thoá mán củá khách háng Lá sự cám nhán củá khách háng vé mức đo đáp ứng yéu cáu củá khách háng. Khiếu nái củá khách háng lá một chỉ sô chung vé sự thoá mán thấp củá khách háng nhứng viéc khong co khiếu nái khong co nghĩá lá co sự thoá mán cáo củá khách háng. Các tứ viét tát Bán TGĐ Bán Tong Giám Đoc KHKD Phong Ké hoách Kinh doánh KTCN Phong Ky thứát XNK Phong Xuá t nháp kháu Trang 1 KT Phòng Kế toán TCHC Phòng Tò chức Hánh chánh KCS Bò phán Kiểm háng XN Xí nghiệp C Chính P Phụ Tráng 2 4. Xử Ly Khiếu Nại Của Khách Hang Trang

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.