Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê

Nhằm mục đích xây dựng được một hệ thống thống kê đo lường các quá trình và sự thỏa mãn của khách hàng, xác định được khu vực cần cải tiến thường xuyên. | THỦ TỤC ÁP DỤNG KỸ THỦẬT THONG KE 1. Mục đích Thu tục này được xây dựng với mục đích xây dựng được một Hệ thông thông kệ đô lướng câc quà trình và sự thôà mân cuà khâch hàng xâc định được khụ vực càn cài tiến thướng xuyên. Đông thới qui định càch thực sự dụng biệụ đô Pàretô đế trình bày môi đông gôp củà đôi tựợng chô hiệu quà chung thếô thự tự quàn trông và xếp hàng càc cớ hôi cài tiến. 2. Phạm vi Áp dụng chô sàn phẩm. 3. Đinh nghĩa Càc thuàt ngữ trông Thu tục này đựợc àp dụng phu hợp thêô tiêu chuân ISO 9001 2000. Các từ viết tắt - Bàn Tông Giâm Đôc BTGĐ - Đài diện lành đàô ĐDLĐ 4. Noi dụng Nguyên tắc áp dụng ky thuật thong kê - Chôn đợn vị đô đế xàc định sô làn xây rà chi phí vâ hôàc chô phệp đô khàc vệ mức ành hựợng. - Vệ càc đôi tựợng từ trài quà phài trện trục hôành thệô thự tự tự lợn đến nhô cô thế ghệp thành đôi tựợng khàc . Đàt mục này ợ tàn cung bện phài. - Kệ hài trục tung môt ợ đàu và môt ợ cuôì củà trục hôành. Thàng bện trài đựợc định cợ thệô đợn vị đô chiếu càô củà nô phài bàng tông sô củà tàt cà càc đôi tựợng. Thàng bện phài cô cung chiếu càô và đựợc định cợ từ 0 đến 100 . Trang 1 - Trên mỗi đốì tượng vẽ hình chữ nhật có chiều cao biểu thị lượng đơn vị đo cho đốì tượng đỗ. - Lập đương tan sỗ tích luy bang cậch cóng cậc đỗ lơn cua cậc đỗi tương tữ trai qua phai. - Sử dung biêu đỗ Parêto đê xậc định cậc đói tượng quan trong nham cai tiến chất lượng. - So sậch biêu đỗ va sau khi thực hiền biền phập cai tiến đê xậc định tính hiểu qua cua sự cai tiến. Thong kê sản xuất và gia thành - Cậc Bỗ phận bao cao tiến đỗ san xuất trong ngậy cho Bỗ phận Kế hoạch tập hợp. - Bao cao san xuất phai bao gom cậc yếu tô sau ngậy bao cao ma hang tên hang mau sizê sỗ lượng trong ngậy sỗ lượng luy tiến ngượi bao cao. - Bỗ phận Kế hoach lam bao cao tong hợp bao cao cua cac Phan xưỢng gom cậc yếu tỗ ngậy bao cao ma hang tên hang sỗ lượng hợp đong sỗ lượng cật sỗ lượng may sỗ lượng hoàn thanh sỗ lượng xuất đỢn gia cua mỗi ma hang gia trị cua mỗi ma hang. Thong

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
274    62    4    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.