Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm

Nhằm đảm bảo các yêu cầu của khách hàng được thực hiện một cách tốt nhất, quy định cách thức kiểm tra thử nghiệm | THỦ TỤC KIỂM TRA THỬ NGHIÊM SẢN PHAM 1. Mục đích Toàn bộ các quá trình đều được tiến hành kiểm tra thử nghiệm nhằm đảm bảo các yêu cáu cua khách háng được thực hiện một cách tot nhát qui định cách thửc kiểm tra thử nghiệm nhám xác nhận sự phu hợp củá sán phẩm so vôi qui định củá Cong ty yêu cáu củá khách háng. 2. Phạm vi Thu tuc náy được sử dung để kiểm trá vá thử nghiệm tử khi nhán trong quá trình sán xuất xuất háng. 3. Đinh nghĩa Các thuát ngữ được sử dung trong Thu tuc náy được áp dung phu hợp vôi tiêu chuẩn ISO 9001 2000. Trưởng Bộ phận lá Giám Đoc Xí nghiệp cấp trên trưc tiếp củá Thu kho nguyện phu liệu thánh phám . Các tư viết tắt - Bán Tong Giám Đoc BTGĐ - Đái diện lánh đáo ĐDLĐ Người thực hiện Qui trình Tâi liệu 4. Noi dung Yeâu caàu kieảm tra thoũ nghieãm Trưởng Bộ phận Nhân viện khộ KCS Nhận viện khộ KCs Duyệt vâ xâc lập kết quâ Kế hộậch kiệm trâ thự nghiệm Tiệu chuẩn cộng ty tiệu chuân khâch hâng Trường Bộ phận Tong Giâm Độ c Nhân viện khộ KCS Trường Bộ phận Thu tuc kiểm sộât hộ sờ Giai thích Qui trình a Chuẩn bị kiểm tra thử nghiệm Trưởng Bộ phận tiến hành lập kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm bao gom các nội dung sau - Sàn phàm đựởc kiểm tra thử nghiệm. - Bộ phân ngửởi thực hiện. - Thởi gian thực hiện. b Thực hiện Khi kể hoach kiểm tra va thử nghiệm đửởc lạp Trưởng Bộ phan triển khai kể hoach bao gom cử ngửởi thực hiện co so thểo doi thởi gian thực hiện. c So sanh kết qua va ghi kết luận - Ngựởi thực hiện tiển hanh kiểm tra thự nghiệm thểo yểu cau đa nểu trong kệ hoach kiểm tra thự nghiệm. - Ngựởi thực hiện chuyển kểt qua thực hiện tởi Trựởng BỌ phan Trựởng BỌ phan sệ tạp hởp cac kểt qua va kểt hởp vởi so thểo doi cua mình so sanh vởi luc chựa thực hiện va ghi kểt luân. d Xem xệt duyệt va xác lạp kết quả Trựởng bo phan tiện hanh xểm xệt việc kiểm tra đo lựởng thệo kệ hoach đa đựởc thực hiện. Nểu việc kiểm tra đo lựởng khong đat kểt qua thì Trựởng bo phan lạp Kệ hoach lai va tiện hanh thực hiện lai kệ hoach. Nểu việc kiểm tra đat kểt qua thệo

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    5    1    22-09-2023
28    41    1    22-09-2023
471    42    1    22-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.