Thủ tục theo dõi và đo lường các quy trình

Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm soát, các thông số yêu cầu được tuân thủ theo quy định để đảm bảo các kết quả đầu ra như hoạch định | THỦ TỤC THEO DOI ĐO LƯỜNG CAC QỤA TRÌNH 1. Mục đích - Đảm bảo các quá trình được thực hiện dưới sự kiểm soát các thông sô yêu cầu được tuần thu thêô qui định đê đám báo kết quá đáu rá như hôách định. - Đánh giá xác định hiệu quá vá hiệu lực củá các quá trình để tìm cớ hôi cái tiến vá điêu chỉnh để các quá trình đát hiệu quá cáô hớn. 2. Phạm vi Ap dung chô việc thêô dôi đô lướng các quá trình củá Hệ thông quán ly chất lượng. 3. Định nghĩa Các thuát ngữ được sư dung phu hợp với tiêu chuẩn ISO 9001 2000. Các từ viết tắt - Bán Tổng Giám Đốc BTGĐ - Đái diện lánh đáô ĐDLĐ 4. Nôi dụng Người thực hiên Qui trình Tậi liêu Trưởng Bộ phận Trường Bộ phận Trưởng Bộ phận Nhận viên Trường Bộ phận Nhận viên Nhận viên Trường Bộ phận nhận viên Nhận viên Xậc định phường phập độ lường Thực hiên thêộ dội độ lường Xêm xêt tính hiệu quậ củậ qúậ trình Lập phiếu CAR Cập nhật hộ sờ Chuyên phiếu Car Lưu Kết thuc Theo dõi các quá trình Kế hộậch kiểm sộật quậ trình Phiêu CAR a Trưởng Bộ phận xác định phương pháp kiểm soát các quá trình sao cho đảm bảo các quá trình đươc thực hiển tuy theo qui định các thong so yểu cáu đươc tuán thu trong suot quá trình thực hiển. b Việc theo doi các quá trình co thể thực hiển báng việc áp dung Thu tuc áp dung ky thuát thong kể. c Viểc thểo doi co thể thực hiển đọt xuất hoác định ky tuy nhiên các quá trình sáu bát buọc phái đươc thểo doi chát chể trong quá trình thực hiển gom - Quá trình thuể ngoái - Các quá trình má kết quá co ánh hương nghiểm trong đến sán phám hoác sự thoá mán củá khách háng. - Các quá trình bát nguon cho các quá trình khác thơi gián hoán thánh lá môt tiểu chí quán trong để đánh giá. - Các quá trình liển quán vá ánh hương đến kết quá cuá các quá trình quán trong . - Các quá trình liển quán đến tái sán lơn. - Các quá trình cán sự on định cáo ví du quá trình sán xuất sán phám háng loát. - Các quá trình rát kho khác phục hoác co thể dể dáng gáy háu quá. d Khi phát hiển co sự sái lếch các thong sO hoác khuynh hương sái lếch Trương BO

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.