Hướng dẫn truy tìm nhận biết sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm, trong trường hợp sản phẩm bị mất, hoặc các sản phẩm bị lẫn vào nhau, để dễ tìm ra vị trí để sản phẩm | HƯỚNG DẪN TRUY TÌM NHẬN BIET SẢM PHẪM Sample Sản phẩm thêu Điều khoản I. MỤC ĐÍCH - Tìm kiếm san phẩm trong trường hợp san phẩm bị mất hoặc các sản phẩm bị lẫn vào nhau dế dàng tìm ra vị trí đế sàn phẩm. - Đam bao CBCNV Cong ty hiếu ro toan bo cac cong đoan tao them them gia trị cua san pham thếu. II. PHAM VI Ap dung cho cac san pham thếu do Cong ty san xuất. III. NỘI DỤNG Quá trình Nhán biết Tráng thái Truy tìm Nhận phu liệu bán thánh phám Xác định tến má háng theo từng PO gom báng máu nguyện liệu so sánh máu sác mát vái báo bì tem Phu liệu bán thánh phám đát chuyện quá khu vực sán xuất kèm thệo tệm phiếu giáo nhán chựá đát dán báng kệo đệ riêng trá lái nơi giáo Dựa vao tem sổ nhạn ban thanh pham phu liệu phiếu xuất kho Bán thánh phám chựá thệu Xác định theo tác nghiệp thếu chất liệu vái máu Háng đát chuyện quá khu vực chơ sán xuất co ghi tệm thệo tựng bo thệo má So giao nha tem cua töng bo cua cu the ghi ro ma hang mau si e. sỗ lượng bán máu. Bán thành phẩm sau khi thêu Đá thê hiên hình thêu trên bán thánh phẩm thêỗ nỗi dung tác nghiêp Được cỗt trá lái nguyên vị trí bán đáu sỗ đánh thư tự trỗng bỗ têm cỗ đáy đu sỗ lượng. Sổ giáỗ nhán thêu sáu khi được KCS thêu kiêm trá vá phán lỗái thêỗ tên tưng má háng riêng biêt têm. Bán thánh phẩm hư lỗi Khi thêu bị gáy kim rách vái váng dáu lên vái vái bị lỗi sợi cát khỗng đúng ráp nỗi dung phiếu kiểm Được lỗái rá trưôc khi giáỗ háng. Sỗ lượng BTP hư lỗi được giáỗ nhán vá đêm đi tháy thế báng nhưng BTP đát yêu cáu phiếu kiêm háng Phiếu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
73    81    9    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.