Hướng dẫn công việc cán bộ mặt hàng

Hướng dẫn công việc cho cán bộ cán bộ mặt hàng thuộc phòng kế hoạch kinh doanh | HƯỚNG DAN CONG VIỆC CAN BỘ MẶT HANG I - MỤC ĐÍCH PHẶM VI Hướng dẫn công việc cho Cán bộ mặt hàng CBMH thuộc Phòng Kế hoạch Kinh doanh . III - NỘI DUNG A - Qua trình đàm phan nhận đơn hang 1. Sau khi nhận được yêu cầu cua Trưởng phòng hoặc Trưởng nhom CBMH thực hiện như sau Tiếp nhận tai liệu ky thuật hoặc ầo mầu tư khầch hang kiêm tra sở bò cầc hưởng dần ky thuật co đầy đu hay khong Bao gom sô lượng đởn hang thêo mầu sizê bang thong sô ky thuầt hình vê phầc hoa. Sau đo lầp giầy đê nghị chuyện cho Phong KTCN tính gia thanh. Giấy đê nghị ghi ro thởi gian bao gia đê thêo doi viêc bao gia cho khầch. Dựa thêo kế hoach sần xuất cua Phong quần ly may đê đầm phần vởi khầch hang vê lịch xuất nhầp khầu hang hoa. 2. Sau khi kết thuc viêc đầm phần CBHM hoan tất phiếu đầm phần lầp HĐ xuất nhầp chuyên tai liêu đến cầc bo phần liên quan. B - Quà trình chuàn bị 1. Tiến hanh phần loai cầc đởn hang thêo thứ tư ngay xuất yêu cầu khầch cung cap đầy đu tai liêu mầu rầp đế chuẩn bị sần xuất. 2. Tập hợp toàn bộ thông tin chuyển giao đến các bộ phận liên quan Quần ly may Tầc nghiêp co kiêu dang dư kiến ngay nhầp hang hang ngay sần xuất vầ ngay xuất hang so lưởng. Trang 1 Quan ly chất lương Tác nghiệp co kiếu dáng qui cách may thông sô chung loại vải packing list háng nháp sô lương dự kiến ngáy sán xuất ngáy xuất khấu các bình phảm cua khách vệ máu đôi háng kiếm chuyện kiếm đáị diện khi đáng sán xuất. Phông ky thuát công nghệ tác nghiệp ráp áo máu các táì liệu liến quan đến ky thuát may cát đông gôi gap xếp ngay dự kiến sán xuất sô lương ngay xuất khau. Các tái liệu ky thuát đươc chuyến chô các bô phán đươc đông dấu cua Phông Kế hôach ghi ngáy tháng chuyến giáô tái liệu đế kiếm sôát. 3. Thông tin vá cung cấp nguyện phu liệu chô PKTCN may máu đôi ngay khi cô thế đế duyệt máu sán xuất trông thơi gian sơm nhất. 4. Theo dõi cung ứng nguyên phụ liệu Dựa thếô hơp đông đá ky vơi khách háng CBMH nhác khách háng vệ việc cung cấp háng thếô đung lịch. CBMH thếô dôi vá giám sát bô phán XNK trông việc

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.