Hướng dẫn công việc hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo

Hướng dẫn cách thức hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo, sai số cho phép trong khi hiệu chuẩn | HƯỚNG DAN CONG VIỆC HIỆU CHUẨN NỘI BỘ THIET BỊ ĐO I. MỤC ĐÍCH Hướng dẫn cách thức hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo sai sô cho phép trong khi hiệu chuẩn. II. PHẠM VI Ap dung cho việc hiệu chuẩn nội bộ các phương tiện đo trong toán Cong ty. III. NÔI DỤNG 1. Trách nhiệm hiệu chuẩn To báo trì may hiệu chuẩn thiết bị đo thuọc Xí nghiệp may thệu Phong QLCL Kho nguyện phu liệu may khối ván phong. To báo trì dệt hiệu chuán thiệt bị đo thuôc xương dệt. To báo trì nhuôm hiệu chuán thiệt bị đo tai Nhá máy nhuôm. 2. Hướng dán cu the Bán chất cua việc hiệu chuán lá so sánh thiệt bị đo vơi chuán đệ đánh giá sai sô vá các đác trứng ky thuật đo lương khác cua no. Trứơc khi hiệu chuán noi bo ngươi tiện hánh hiệu chuán phái hiệu chuán thiệt bị đo tai Trung tám 3 thiệt bị đo sau khi đươc hiệu chuán đươc Trung tám 3 dán nhán hiệu chuán kệm biện bán hiệu chuán ghi nhán thiệt bị đo lá chính xác thệo tiệu chuán Việt nam. Ngươi lưu giữ thiệt bị đo đá đươc hiệu chuán phái boc nhán đa đươc hiệu chuán báng báng kệo trong đệ tránh cho nhán bị mất hoác bị hư hong do co sát. Các thiệt bị đo đươc đi hiệu chuán gom thươc sát 1 mệt quá cán 100gam 1 kg 5 kg. Trang 1 Trước khi tiến hành hiệu chuẩn người hiệu chuẩn phải chuẩn bị tem hiệu chuẩn tem hiệu chuẩn co thế đước làm bàng giấy dàn đế dàn len thiết bị đo thông bào đến càc bộ phàn chuyến càc thiết bị đo đến Tô bào trì đế hiệu chuẩn theo lịch. Đoi vời thiết bị đo là thước thì người hiệu chuẩn sư dung phường phàp so sành trực tiếp tóc là so sành trực tiệp thước càn hiệu chuẩn vời thước đà hiệu chuẩn. Đàt thước chuẩn xuống nen nhà hoàc màt bàn phàng sàu đo đe thước càn đo song song và sàt với thước hiệu chuẩn thước đước hiệu chuẩn phài thàng khong co dum khong lệch khong xeo so với thước chuẩn vạch chià giưà hài thước trung nhàu ớ vị trí 0 sàu đo tiên hành kiếm trà ớ vị trí 100 cm. Nếu đo sài so cho phệp là mm thì thước đàt yệu càu. Đoi với thiết bị đo là càn thì người hiệu chuẩn sử dung phướng phàp dung dung cu so sành tóc là dung quà càn đà đước

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    66    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.