Hướng dẫn vận hành lò dầu

Hướng dẫn vận hành lò dầu | DẪN VẬN HÀNH LÒ DẪU I. CHUAN BỊ Kiểm tra dầu đốt FÒ dầu tải nhiệt. Hệ thống bơm dầu FÒ bơm hoan tốần. Thiết bị đo ầp lực nhiệt đố . Hệ thống điện trong tu điện. II. MỞ MAY Bấm nut stầrt hoặc rệầdy III. VẬN HANH Chế độ tự động Tất cầ cầc cong tầc trện tu điện phầi đệ vệ vị trí Ẫuto. Khơi động bơm tuần hoần ơ cong tầc CENTRI PUMP ơ vị trí ÒN. Sầu khi bơm tuần hoần hoạt đọng thì phầi thệo doi đong ho đo ầp lực dầu tầi nhiệt ơ vầo khoầng 2 AP 3 kg cm2 thì tiến hầnh khơi đông đot lo ơ cong tầc BURNER - PÒER SWITCH ơ vị trí STẪRT lo chính thực hoầt đong thệo chựơng trình định sần ơ chệ đo tự đong. Chế độ tay Lầ chệ đo đot lo bần tự đong. Việc khơi đong bơm tuần hoần vầ khơi đong đot lo giong nhự ơ chố đo tự đong . Khi lo chính thực hoầt đong tuy thệo chệ đo đot mầ đầc cầc cong tầc FIRE LOAD SELECTOR vầ MODULATING BURER OPERATING SELECTOR ơ vị trí FULL hoầc SEMI. ơ cầ hầi chố đo tự đong vầ tầy khi lo chính thức hoầt đong đệ giầ nhiệt cho mầy định hình tuy thệo yệu cầu vệ nhiệt đo cuầ mầy định hình mầ tiện hầnh đầt nhiệt đo lo dầu ơ thiệt bị THERMO OIL TEMP PRESET CONTROLLER. Trong quầ trình lo hoầt đong cong nhần vần hầnh phầi luon luon quần sầt thệo doi lầng nghệ những hiện tựơng hoầc tiệng đong bất thựơng cuầ lo đệ phầt hiện kịp thơi nhầm xự ly cầc sự co co thệ xầy rầ đệ đầm bầo ần toần lầo đong trong cong tầc vần hầnh. Khi kệt thuc cầ lầm việc cuầ lo dầu thì phầi tầt việc đot dầu FO cuầ lo ơ cong tầc BURED BOWER POWERSIWTCH vệ vị trí STOP vầ vần đệ bơm tuần hoần hoầt đong đệ hầ nhiệt đo dầu tầi nhiệt ơ nhiệt đo ần toần. Trang 1 IV. TAT MAY Tat may bang hệ thông tự động mà chương trình đã cài đặt san. Nếu tat không chô may hôạt động nữa thì ta bấm nut Stop rôi cup cau daô điện nguôn. V. CÁC Sự CO THƯỜNG GẶP VA CACH XỬ LY Khi lô dau hôạt đông cô kha nang xay ra cac sự cô ky thuật phai tat lô ha nhiệt đô cua lô rôi tiến hanh kiếm tra sửa chưa va chô lô hôat đông trơ lai. VI. BÁO TRÌ Phai tiến hanh chui rửa hệ thông lôc bếc phun dau FO hang tuan. Tiến hanh chui rửa bô phân

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    67    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.