Kế hoạch kiểm soát quá trình thêu

Kế hoạch kiểm soát quá trình thêu | KỂ HOẠCH KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH THÊU Stt Công đoạn Điểm kiểm soát Thiet bị sử dụng Tán so Tại liêu hưông dạn Người thực hiên Ho sờ Đặc tính thông sô Mực qui định Đo lường Cong nghe 1 Lên Kê hoạch Nôi dung công viêc thôi giạn thực hiên cạc yêu tô cạn thiêt khạc Đạy đu chựạ cô chính xạc vạ phu hợp vôi nạng lực thực hiên không thêô yêu cạu khạch hạng Tái liểụ cụá khách háng Máy vi tính láp kể hoạch Theo má háng Hợp đông kinh tê tại liêu khạch hạng Thu tuc lạp kê hôạch vạ triền khại sạn xuạt Qụán đoc Ke hoách sán xụát Tái liẹụ hường dán cụá khách 2 Nhạn Nguyên phụ liêu Bạn thạnh phẩm chỉ dựng mạu sô lượng Bạn thạnh phạm côt thêô màu thêô lô thêô bô. Phu liêu đung thêô bạng mạu tại liêu ky thuạt Mát táy báng máu tái liểụ ky thụát máu Xể đẩy Theo má háng HDCV giạô nhạn thêu Cong nhán giáo nhán So giáo nhán háng 3 Sạn xuất thử Mạu thêô tại liêu ky thuật Thêô yêu cạu ky thuạt cuạ khạch hạng Mát táy báng máụ tái liểụ ky thụát máụ Máy thểụ Theo yểụ cáụ khách má háng Qui trình sạn xuạt Cong nhán đửng máy So kiem trá máụ đửờc dụyet 4 Sấn xuất hạng loạt Thêô tại liêu khách hạng Thêô tại liêu ky thuạt hưông dạn cuạ khạch hạng Mát táy Máy thểụ Theo má háng HDCV công nhạn đựng mạy Cong nhán đửng máy So giáo cá 5 Kiểm trạ chất lượng Thêô tại liêu ky thuạt Thêô tại liêu ky thuạt Mát táy báng máụ tái liểụ ky Ty lệ 100 HDCV KCS thêu KCS theụ So kiem háng Trang 1 2 thuàt màu 6 Giao hàng tài liệu ky thuàt Bàn thành phàm đạt yệu càu khàch hàng Màt tày Theo mà hàng yệu càu sàn xuất HDCV giào nhàn thệu Cong nhàn giào nhàn Phiếu xuàt kho Trang 2

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    118    9    22-02-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.