Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất

Đảm bảo việc triển khai đúng theo hợp đồng đã ký kết giữa công ty và khách hàng, đảm bảo thỏa mãn theo yêu cầu của khách hàng | THỦ TỤC LẬP KE HOACH TRIEN KHAI SAN XỦAT 1. Mục đích Đảm bảo việc triển khai đúng theo hợp đồng đã ky kết giữa Công ty và khách hàng đàm bào thoa màn theo yểú càú cúa khách hàng. 2. Phạm vi Ap dung cho việc làp kế hoach và triển khai sàn xúất trong toàn Cong ty bao gom bo phàn 3. Định nghĩa Càc thúàt ngữ trong thú túc này được sử dúng phú hợp vôi tiểú chúàn ISO 9001 2000. Các từ viết tắt - Ban Tong Giam Đoc BTGĐ - Đai diện lành đao ĐDLĐ Trang 1 4 4. Nội dung Người thực hiên Bộ phận Kế hoạch BP Xuất nhập khau Bộ phận vật tư khộ Bộ phận Kế hộậch Bộ phận kế hoạch Bộ phận kế hoạch bộ phận sạn xuất Bộ phận KT sấn xuất Xường sận xuất bộ phận ky thuật Bộ phận KCS Thông kê Qui trình 1. Ke hoạch sản xuất thang Tậi liêu Kế hộậch sận xuất tháng Bậộ cậộ nhập nguyên phu liêu Bậng cận đối. nguyên phu liêu Kế hộậch sận xuất Lưu độ sấn xuất kế hộậch phấn bổ Phiếu xuất khộ nguyên phu liêu qui trình ky thuật Bậộ cậộ sấn xuất hấng ngấy Bấộ cấộ kiểm hấng Trậng 2 4 Trên cơ sở lịch sản xuất đã được khách hàng chấp nhận Bộ phận kế hoạch sản xuất thảng. Kế hoạch sản xuất thảng chuyên cho bộ phận sản xuất bộ phận chuẩn bị sản xuảt bộ phản ky thuảt. Kế hoảch sản xuảt thảng khộng bảt buộc đoi vơi dêt nhuộm thêu. 2. Nhập nguyên phụ liệu ban thanh phẩm - Dựả thêộ hợp đong bản hảng cho khảch hảng tuy thêộ cảc trương hợp nguyên phu liêu bản thảnh phạm do khảch hảng cung cảp hảy Cong ty muả thì bộ phản co trảch nhiêm tương ưng như bộ phản vảt tư xuạt nhảp khạu kinh doảnh sê lảm cảc thu tuc vả nhảp nguyên phu liêu vê kho Cong ty. - Kho sê nhảp kiểm trả sô lương nguyên phu liêu bản thảnh phạm bộ phản chạt lượng kiêm trả chạt lương nguyên phu liêu bản thảnh phảm thêộ qui định củả Cong ty vả bảo cảo cho bộ phản kế hoảch đê cản đoi sản xuạt. 3. Cẩn đới nguyên phụ liệu - Bộ phản cộ trảch nhiêm lảm định mức chuyên định mưc cho bộ phản kế hoảch. - Dựả trên định mức sản xuạt định mưc tiêu hảo vả bảo cảo nhảp kho bộ phản kế hoảch lảp bảng cản đoi nguyên phu liêu cho sản xuảt. - Viêc quyết định cho

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.