Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Xác định chất lượng sản phẩm của công ty, giúp QC kiểm hàng thống nhất, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm | TIÊU CHUAN CHAT LƯỢNG SAN PHAM MAY I - MỤC ĐÍCH Xác định chất lượng sản phẩm cua công ty giúp QC kiểm hàng thông nhất từng bước nâng caô chát lượng sàn phàm. II - PHAM VI Tiểú chuẩn này áp dung chung chô các sân phàm may cúa công ty . III - ĐĨNH NGHĨA Việc phân cấp chất lượng được dựa trên 04 mức như sau - Loai A lâ loai đat 100 vê chất lượng. - Loai B la khong đat chất lượng nhưng cho qua. - Loai C la hang hư phai chỉnh sưa. - Loai D la hang phế salê off. IV - NỘI DUNG STT TIÊU CHUẨN A B c D 1. Vệ sinh CN Chỉ thừa X Dính dầu máy X Phấn màu X Vẽ bóng X 2. Lỗi nguyên phụ liệu. Lỗi vải Mất sợi - 2mm màu nhạt x - Imm màu đậm X Nổi sọc - 2mm màu nhạt X - Imm màu đậm X Loang màu - Vùng A X - Vùng B X Sợi màu - Vùng A X - Vùng B X Xéo canh - Sọc l 5mm X - Trơn 2mm X Lỗi phụ liệu 3. Thẩm mỹ Đối xứng Vùng A Giữa 2 điểm 5cm lệch 2mm X Nếu 2 điểm 5cm lệch 5mm X Vùng B giữa 2 điểm 5cm lệch Imm X 4. Kỹ thuật Bỏ mẫu - Diễu trang trí X - Dáp nốì 2 mũi - Có đường diễu X - Không đường diễu X Rối chỉ nổi hột X Lỏng chỉ chặt chỉ X Đường may cách đầu mép lem X Đường diễu trang trí X Đường ráp nối X Đường diễu trang trí 1 đường quy định mức X Mật độ chỉ may 4 mũi 1 cm Chĩ vắt sổ 6 Đường vắt sổ 4 cm X X X Mổ túi Gộc túi vuông cho phép xéo 0 1 em X Xéo 0 1 cm X Xì hóc túi X Nẹp túi phải nếu to nhỏ o lcm 0 1 cm sửa X X Lót túi căng hơn so vơi thân áo 0 3 cm X Lót túi căng hơn thân áo 0 5 cm X Lá cổ Tròn đều nếu to nhỏ 0 1 cm X To nhô 0 1 cm X Bang nhau và doï xiîng X C. co Bang nhau dôï xûïig X Dài ngan 2 canh xco 0 15 cm X Dài ngan 2 canh xco 0 15 cm X Thân âo Bang nhau doï xiîng tuyêt doï X Dài ngan 0 3 cm X Dài ngan 0 5 cm X Tra dây kéo Dây kéo cân phang X Dây kéo gon song 0 3 cm X Dây kéo gon song 0 5 cm X DrTdng chî câch mép rang dây kéo 0 05 cm X DrTdng chî câch mép rang dây kéo 0 1 cm X Dây kéo tra phâi cân ô phân cuoï Doan cuoï dây kéo bi gdc song 0 5 cm X Doan cuoï dây

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
81    72    1    19-04-2024
115    91    4    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.