Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp

Nhằm kiểm soát tất cả các sản phẩm không phù hợp đối với các yêu cầu của khách hàng và chính sách chất lượng của công ty | THỦ TỤC KIỂM SOÁT SẢN PHÁM KHONG phủ hợp 1. Mục đích Thu tục này được lập ra nhằm kiểm soát tất cả các sản phẩm không phù hợp đôi vôi yểu càu cùa khách hàng và chính sách chát lượng cùa công ty phông ngưa việc sư dụng nhưng sán phám không phù hợp môt cách vô tình đông thôi đưá ra nhưng biện pháp xư ly thích hợp. 2. Phạm vi Áp dụng chô các sán pham không phù hợp phát hiện ra trông quá trình sán xuất báô gôm nguyện phu liệu bán thánh pham thánh pham. 3. Đinh nghĩa Các thuát ngư được sử dung trông Thu tuc náy phù hợp vợi tiệu hcuan ISO 9001 2000. Các từ viết tắt - Ban Tổng Giám Dóc BTGĐ - Đai diện lánh đạo ĐDLĐ Trang 1 Giai thích Qui trình a Phân loại sản phẩm không phù hợp Trang 2 Các sản phẩm không phù hợp được phân loại đánh giá theo các tiêu chí loại sán phẩm không phù hợp loại lôi mưc đô nghiêm trong được đê ợ các khu vực khác nháù vá đánh dấu riêng. Ky hiêu đánh dấu phái ro ráng dê phán biêt b Đánh giá mức độ nghiêm trọng và cách xử ly - Các sán phám khong phu hợp được đánh giá thêo mực đo nghiêm trong như sáu mực đo nghiêm trong thêo thư tự các dáng loi vá mức đo nghiêm trong trong cung một dáng loi. - Đối. vợi các loi má các BỌ phán cong nhán sán xuất KCS phát hiên sửá chữá trưc tiếp được thì xử ly báng các nguồn lưc tái cho. - Đối. vợi các trượng hợp khong thể xư ly ngáy được thì phái báo ngáy cho các bo phán cá nhán co trách nhiêm giái quyết cu thê 1. Đối. vợi nguyên phu liêu thì ngưng kiêm hoác đê riêng các nguyên phu liêu khong phu hợp vá ván tiếp tuc kiêm nếu viêc kiêm khong ánh hượng đến chất lượng củá nguyên phu liêu vá báo cáo vợi khách háng chợ khách co y kiến giái quyết. Đong thợi phát hánh phiếu NCR vá chuyến cho bo phán vát tư trong trượng hợp Cong ty muá háng khách háng trong trượng hợp khách cung cấp nguyên phu liêu đế xêm xêt tiến hánh xư ly. 2. Đối. vợi bán thánh phấm thánh phấm thì KCS báo ngáy cho nhán viên ky thuát phu trách xư ly. Đong thợi nhán viên KCS ghi nhán chi tiết váo phiếu NCR. Trượng hợp nhán viên ky thuát phu trách khong

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.