SECTION 06100 - CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES

This Specification section addresses requirements and procedures for concrete work which shall include, but not be limited to, preparing concrete mixes of different classes, transporting and placing on prepared surfaces or in pre-prepared forms, including supplying and fixing of temporary and permanent formwork; vibrating, tamping and curing. This Specification section shall be applicable to all concrete and concrete construction including cast-in-place concrete elements, precast concrete members and pre-stressed concrete works

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    68    2    19-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.