Toyota Series - Hiệu suất Động cơ OBD

Toyota Series - Engine Performance OBD 20 EFI#1 EFI System file size 349KB 21 EFI#2 Air Induction file size 500KB 22 EFI#3 Fuel Delivery & Injection file size 727KB | Toyota Series - Hiệu suât Động cơ OBD Nguồn Toyota Series - Engine Performance OBD 20 EFI 1 EFI System file size 349KB 21 EFI 2 Air Induction file size 500KB 22 EFI 3 Fuel Delivery Injection file size 727KB 23 EFI 4 Ignition file size 435KB 24 Engine Controls 1 - Input file size 793KB 25 Engine Controls 2 - ECU file size 495KB 26 Engine Controls 3 - Idle Speed file size 352KB 27 Engine Controls 4 - file size 446KB Toyota Series - Engine Performance OBD-II 31 Sensors 1 - Mode Sensors and file size 201KB 32 Sensors 2 - Thermistors with file size 205KB 33 Sensors 3 - Position Sensors with file size 282KB 34 Sensors 4 - Air Flow Sensors with file size 302KB 35 Sensors 5 - Pressure Sensors with file size 261KB 36 Sensors 6 - Speed Sensors with file size 283KB 37 Sensors 6 - Oxygen Air Fuel Sensors w file size 328KB 38 Sensors 8 - Knock Sensors with file size 55KB 39 Ignition 1 - Ignition Overview w file size 239KB 40 Ignition 2 - Electronic Spark Advance w file size 223KB 41 Ignition 3 - Distributor Distributorless w file size 664KB 42 Fuel System 1 - Overview with file size 721KB 43 Fuel System 2 - Injection Duration w file size 173KB 44 Fuel System 3 - Closed Loop Fuel Trim w file size 112KB 46 OBDII 1 - Overview of On-Board file size 331KB 47 OBDII 2 - Serial file size 289KB 48 OBDII 3 - Data file size 304KB 55 Emission 1 - Chemistry of file size 301KB 56 Emission 2 - Emission file size 292KB 57 Emission 3 - Engine Sub file size 180KB 58 Emission 4 - Closed Loop Feedback file size 233KB 59 Emission 5 - Electronic Spark file size 130KB 60 Emission 6 - Idle Speed Control file .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.