Mẫu số 01-AĐTH

QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn định số thuế phải nộp THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ | TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ., ngàythángnăm QUYẾT ĐỊNH Về việc ấn định số thuế phải nộp THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ - Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Quyết định số . ngày của . quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế; - Căn cứ Quyết định sốngày. của . về việc kiểm tra (thanh tra) . tại. - Căn cứ Biên bản kiểm tra (Kết luận thanh tra) - Xét đề nghị của QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ấn định số thuế phải nộp đối với: Ông/bà/ tổ chức: . – Mã số thuế: Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: do. cấp ngày. Địa chỉ: . Lý do ấn định: Số thuế ấn định: . Số thuế chênh lệch giữa số thuế cơ quan thuế ấn định và số thuế người nộp thuế tự kê khai: . Điều 2: Ông/bà/ tổ chức có nghĩa vụ nộp đầy đủ số thuế bị ấn định trong thời hạn . kể từ ngày. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà/Tổ chức có quyền khiếu nại trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 1; - Lưu VT. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    115    2    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.