Biểu mẫu tờ khai thuế khoán

TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản) | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ KHOÁN (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản) [01] Kỳ tính thuế: . [02] Người nộp thuế : [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: . [06] Tỉnh/Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] Email: [10] Ngành nghề kinh doanh chính: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Tên khoáng sản Sản lượng khai thác trung bình 1 tháng của năm trước Đơn vị tính Dự kiến sản lượng khai thác trung bình 1 tháng năm nay (1) (2) (3) (4) 1. Khoáng sản A 2. Khoáng sản B 3. Khoáng sản C ., ngày. tháng. năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
270    107    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.