Chăm sóc nuôi dưỡng dê cái sinh sản

Đối với dê cái nên cho phối giống lần đầu khi dê đạt tuổi và trọng lượng tối thiểu cần thiết như dê Bách Thảo thường phải 7-9 tháng tuổi khối lượng phải đạt 19-20kg. Trong thực tế sản xuất áp dụng bằng cách bỏ qua 2 lần dộng dục đầu tiên của dê cái sau đó mới phối giống. | Cham soc nuoi dw ng de cäi sinh sän Nguon 1. Phoi giong cho de - Döi vo i de cäi nen cho phoi giong län däu khi de dat tuoi va trong luong toi thieu can thiet nhu de Bäch Thao thuong phai 7-9 thäng tuoi khoi luong phai dat 19-20kg. Trong thuc te san xuat äp dung bang cäch bo qua 2 lan dong duc däu tien cüa de cäi sau do moi phoi giong. Döi voi de cäi dang sinh san thuong sau khi de 1 5-2 thäng de da phuc hoi süc khoe moi cho phoi giong lai - Tuyet doi khong cho de duc giong phoi voi de cäi co quan he la anh chi em ruot hoac la con chäu cüa de duc giong do. - Chu ky dong duc cüa de la 19-21 ngay dong duc keo dai 1-3 ngay khi dong duc am ho hoi sung do hong chay dich nhon keu la bo an nhay len lung con khäc neu dang tiet süa thi giam süa dot ngot. Sau khi phät hien duoc trieu chüng de dong duc bang cäch quan sät theo döi hoac sü dung duc deo bao duong vat phät hien thi sau 18-36 gio cho de giao phoi la thich hop. Trong san xuat thuong khi phät hien de dong duc ngay hom nay thi säng som hom sau cho giao phoi 2 län vao buoi säng va chieu la phü hop. - Phai co so theo döi phoi giong de ghi chep ngay phoi ket qua phoi giong va du dinh ngay de de de dö de cho de. 2. De cäi mang thai Sau khi phoi giong theo döi neu den chu ky dong duc binh thuong 21 -23 ngay ma khong thay de dong duc tro lai la co the de da thu thai. Thoi gian mang thai cüa de trung binh la 150 ngay bien dong tu 145- 157 ngay vi vay phai chuan bi dö de cho de truoc 140 ngay. Khi dê có chửa nhu cầu dinh dưỡng của dê tăng dần lên đặc biệt ở 2 tháng cuối cùng dê cái chịu kiếm ăn hơn phàm ăn hơn bình thường biểu hiện ở thể trạng bên ngoài là lông mượt và tăng cân. Cần đáp ứng đủ số lượng và chất lượng thức ăn để dê nuôi thai tốt và có nhiều sữa sau khi sinh. Đối với dê đang cho sữa thì tuổi thai càng lớn lượng sữa của dê mẹ khai thác càng giảm để bào thai phát triển tốt và tránh được sản lượng sữa giảm ở các chu kỳ sau. Chú ý Cho dê cạn sữa từ từ bằng cách giảm dần số lần vắt sữa như ngày

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.