Các tính toán kinh tế và tài chính trong hệ thống thông tin quản lý

Trong các hệ thống thông tin quản lý, vấn đề phân tích sự tác động của các yếu tố đến hiệu quả kinh tế của cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như các vấn đề dự báo kinh tế có vai trò định hướng rất quan trọng. Trong chương này chúng ta sẽ xem xét sử dụng công cụ data analysis trong excel để giải quyết bài toán này.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    50    2    29-11-2023
2    74    2    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.