Phiếu lý lịch máy

Mẫu phiếu lý lịch máy | PHIEU LY LỊCH MAY Tên thiết bị . Ma so . Nơi sử dung . Nước san xuất . Công đưa vấo sử dung . Model . Thông sô ky thuật . Ma sô tai sấn . Phu tung kêm theo Stt Tên phu tung Quy each so lượng Ghi chu stt Ngay Thang nam Nội dung bao trì söa chưa Trong kế hoạch Ngoai kế hoach Ngươi thực hiên Ngươi kiêm tra Ghi chu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    55    1    10-12-2023
14    78    2    10-12-2023
55    118    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.