Thủ tục đánh giá nhà cung ứng

Đánh giá và lựa chọn được các nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu của công ty thỏa mãn yêu cầu của khách hàng | THU TUC ĐÁNH GIA VÁ KIEM SOÁT NHÁ CUNG ỨNg 1. Mục đích Đánh giá và lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp với yêu cầu cua Công ty và thỏa man yêu càu cua khách hàng. 2. Phạm vi Ap dung chỏ càc nhà cung ựng cung cấp dịch vu hàng hỏa chỏ công ty cô ành hướng trực tiếp đến chất lượng sàn pham cua Công ty. 3. Định nghĩa Càc thuàt ngự trỏng thu tuc này được sử dung phu hợp với tiêu chuan ISO 9001 2000 va ISO 14001 1996 Các từ viết tắt - Ban Tỏng Giam Đỏc BTGĐ - Đai diên lành đàỏ ĐDLĐ - Nhà cung ưng NCU 4. Nội dụng Trang 1 Người thực hiện Nhân viên Nhân viên Trưởng phòng Trưởng phòng Nhân viên Trưởng phòng Nhân viên Trưởng phòng Tòng Giâm Đốc Nhân viên Qui trình Các bước đánh giá â Thu thâp thòng tin vê nhâ cung ứng Tai liệu Biêu mâu dânh sâch nhâ cung ứng bân đâu Tiêu chuẩn đânh giâ nhâ cung ứng Dânh sâch nhâ cung ưng chính thưc Trang 2 Do có nhiều nhà cung ứng cùng cung cấp một hoặc nhiều chung loại sản phẩm giông nhau nền đề cô quyết định chính xàc trong môi quan hề hợp tàc Công ty thu thấp càc thông tin tứ nhà cung ứng thong qua - Hề thông quàng cào trền bào chí truyền thành truyền hình. - Càtàloguề chào hàng củà nhà cung ứng. - Trức tiếp liền hề tài cô sô nhà cung ứng. - Sự giôi thiều củà càc đôn vị khàc cô liền quàn. b Làp dành sàch nhà cung ứng bàn đàu Càc nhà cung ứng đứôc càp nhàt vào dành sàch nhà cung ứng bàn đàu ngứôi đành già phài thu thàp đày đu thông tin thềô biểu màu mà sô 0082 c Làp tiều chí đành già Đề đành già nhà cung ứng Công ty xềm xềt càc vấn đề liền quàn đến nhà cung ứng nhứ sàu Quà trình quàn hề vôi Công ty . Sàn phàm đứôc muà đàm bào về chất lứông và môi trứông Già cà sàn phàm muà vào hôp ly. @ Sứ phàn hôi đối. vôi nhứng sự cô phàt sinh. Thôi giàn giàô hàng. Phứông thức thành toàn. Khà nàng cung cấp về sô lứông. Mức đô quàn trong củà vàn đề đứôc xàc định thềô thứ tứ tứ 1 đền 7. d Tiền hành đành già NCU thềô tiều chí đà chon. - Sàu khi xềm xềt và đành già tiềm nàng củà tứng nhà cung ứng Ngứôi đuôc phàn công đành già sề tiền hành phàn loài

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
123    5    1    02-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.