Tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung ứng

Tiêu chuẩn để đánh giá nhà cung ứng | TIÊU CHUÁN ĐÁNH GIA NHA CUNG ỨNG Tên nhà cung ứng Mặt hàng cung cấp Người liên lặc Địà chỉ Điên thoặi Fàx STT Hàng muc đành già Hạng mục được đánh giá Điêm 1 2 3 4 5 6 7 QUà trình quàn hê vời Cty. Chất lường. Già cà. Phàn hoi xư ly sự co phàt sinh. Thời giàn giào hàng. Phường thức thành toàn. Khà nàng cung ứng vê so lường. Tong sô điểm A Thang điêm 1 - Quà kêm 2 - Kểm 3 - Trung bình 4 - Khá 5 - Tôt Chấp nhặn A 60 Tong so điêm toi đà cUà càc hàng muc đườc đành già và khong co điêm 3 Không chấp nhàn Phe duyêt Tổng Giám Đôc Trường phong . Người đành gíà Trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    76    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.