Thủ tục kiểm soát tài liệu

Thủ tục này nhằm kiểm soát mọi tài liệu, bao gồm tài liệu nội bộ và tài liệu có nguồn gốc từ bên ngoài được đưa vào áp dụng trong các hệ thống quản lý của công ty | THU TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIÊU 1. Mục đích Thu tục này được lập ra nhằm kiểm soát mọi tài liệu bao gom tài liệu nội bộ và tài liệu có nguon gốc từ bển ngoài được đưà vào àp dung trong càc hệ thong quàn ly củà Cong ty 2. Phạm vi Tài liệu và dư liệu càn kiểm soàt theo thu tuc này bào gom càc tài liệu theo hưông dàn biển soạn tài liệu thuọc hệ thong tài liệu củà Cong ty. 3. Nội dụng Lưu đồ 1 Người thực hiên Bộ phận co yêu cầu Bộ phận chuyên mon người kiêm soầt tầi liêu người yêu cầu Đậi diên lầnh đậộ Đậi diên lầnh đậộ Người đườc phần cong Đậi diên lầnh đậộ Người kiểm sộầt tầi liêu Người kiêm sộầt tầi liêu Người kiê m sộầt tầi liêu Người kiê m sộầt tầi liêu Quy trình Tai liêu Biêu mẩu Phiêu đê xuầt lầm thầy đổi tầi liêu mầ sô 0089 0090 Bầng thêộ dội thầy đội tầi liêu mầ sộ 0094 Hường dần biên sộận tầi liêu mầ số 0088 Dậnh muc tầi liêu mầ sộ 0091 Đóng dầu kiêm sộầt Dậnh sầch phần phộ i tầi liêu mầ sò 0093 0092 2 Nội dung thuyết minh lưu đồ Phát hành tài liệu mới 1. Phát sinh nhu càu tài liệu mới người yếu cầu gưi giấy đế nghị thếồ mẫu mầ sộ 0089 tới Đại diến lầnh đầồ ĐDLĐ xem xết. 2. Đại diện lánh đạo xem xệt Nếu khồng đồng y thì thồng bầồ lại chồ người yếu cầu biết Nếu đồng y thì chỉ định người biến Sồần vầ hường dần người biến Sồần Sồần thầồ tầi liếu vầ ghi y kiến cuầ mình trồng giấy đế nghị biếu mầu mầ Sồ 0089 vầ chuyến giấy đế nghị chồ người Sần thầồ. 3. Ngưới biên soạn Tiến hầnh Sồần thầồ tầi liếu đầnh mầy lần bần hầnh ky vầồ ồ người biến Sồần xếm hường dần Sồ hiếu tầi liếu trồng Hường dần biến Sồần tầi liếu mầ Sồ 0088 Chuyến tầi liếu Sồần thầồ tời cầc Bồ phần chuyến mồn liến quần người kiếm Sồầt tầi liếu người yếu cầu cồ y kiến viếc xin y kiến vế tầi liếu lầ khồng bầt buồc trừ trường hờp đồi vời người kiếm Sồầt tầi liếu . Tồng hờp cầc y kiến đế tiếp tuc Sồần thầồ Trình ĐDLĐ xếm xết vầ phế duyết cồ kếm thếồ y kiến cuầ cầ nhần Bồ phần chuyến mồn thếồ muc trến đầy - nếu cồ . Đồi vời cầc nồi dung mầ người biến Sồần Bồ phần chuyến mồn liến quần Người kiếm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    50    2    10-12-2023
2    98    2    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.