Phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu

Mẫu phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu | PHIEU ĐỂ XUAT THAY ĐổI TAI LIÊU Người yêu cầu Bộ phần Ngầy Tên tầi liêu Ma sô tai liệu Stt Trang Chương Mục đề nghị thay đổi Nổi dụng đề nghị thay đổi Ý kiên Chấp thuận Không chấp thuận Ghi chu Đánh dấu x vào cột tương ứng chấp thuận hay không Trang 1 Chỉ định người soạn thảo Người xem xét Thời hạn soạn thảo Phé Duyệt Đại Diện Lảnh Đạo Người yéu cạu Trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
289    37    1    11-12-2023
31    141    1    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.