Danh sách phân phối nhiều tài liệu

Danh sách phân phối nhiều tài liệu | DANH SACH PHAN PHOI NHIEU TAI LIÊU Stt Tên tài liệu Ngàý ban hành Sô ban hành Sô sửa đồi Bô phàn nhàn tài liệu Ghi chu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lưu ý Bộ phận được nhận đánh dấu x không được nhận đánh dấu o Bàn sô Chức danh Bô phàn Hô va Tên Ký nhàn Ghi chu khi thu hôi Phê duýệt Đại diện lanh đạo Ngàý thang nam Người kiêm soàt tài liệu Trang

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
534    27    2    26-03-2023
2    26    1    26-03-2023
87    21    1    26-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.