Thủ tục mua hàng

Thủ tục này nhằm đảm bảo sản phẩm mua vào phù hợp với các yêu cầu của công ty | THỦ TỤC MUA HANG 1. Mục đích Thu tục này được lập ra nhằm đảm bảo sản phẩm mua vào phù hợp với các yêu cầu quy định cua cong ty. 2. Phạm vi Thu tuc áp dung cho viêc mua nguyên vật liêu phu liêu thiết bị mày moc dịch vu co ảnh hướng trực tiếp đến chất lượng san pham va khong gay tac động đến moi trướng. 3. Định nghĩa Cac thuạit ngư sử dung trong thu tuc nay phu hợp với tiêu chuan ISO 9001 2000 va ISO 14001 1996. Tư viết tat TPKD Trướng phong kinh doanh VT vat tư 4. Nội dung 1 Trách nhiêm Bộ phận có nhu cẩu Bộ phận có nhu cẩu Bộ phận vật tư Bộ phận vật tư Bộ phận vật tư Ban Tổng Giậm dóc Bộ phận vật tư Bộ phận vật tư cộ nhu cậu Bộ phận vật tư cộ nhu cậu Bộ phận vật tư Nội dung Lưu đồ Tái liêu Bang định mức tộn khộ tội thiểu HỢp động Yểu cậu khậch hang Kể hộậch san xuật Yểu cậu cuậ khậch hậng Dậnh sậch nhậ cuung ưng Thu tuc đánh giậ nhậ cung ưng Phiêu yêu cậu bậộ giậ Tiêu chuần nhậ cung ưng Đơn đật hậng Giậm sật giậộ hậng Thu tuc bậộ quận tậi sận khậch hậng Thu tuc bậộ quận tậi sận khậch hậng 2 a. Xác định hang can mua Trên cơ sở yêu cầu cua khách hàng Bộ phận co nhu cầu lập danh mục các loại hàng cần mua. Trương Bộ phần phái kiêm tra vê chát liêu hàng hoa định mức yêu cầu vê mầu sác định tính định lương trứơc khi trình danh muc háng hoá cho Ban Tong Giám Độc duyêt. Khi Danh muc háng hoá cán mua đựơc duyêt thì BỌ phạn co nhu cáu chuyển danh muc háng hoá cho bo phân vát tư mua háng. b. Liên hệ nhà cung ứng bo phán vát tư chon các nhá cung ứng đáp ứng đứơc nhu cáu trong danh sách nhá cung ứng chính thức cua Cong cáu nhá cung ứng cung cấp các báng dư liêu an toán Matêrial safêty data shêêt đê đám báo các háng hoa mua váo khong gáy tác đông đến moi trứơng. Trong trứơng hơp khong co nhá cung ứng trong danh sách thực hiên thêo yêu cáu cua Cong ty thì cong ty tiến hánh lứa chon thêm nhá cung ứng. Viêc lứa chon nhá cung ứng đứơc thực hiên thêo Thu tuc đánh giá vá kiêm soát nhá cung ứng. c. Yêu càu bào già gửi màu Yêu cáu báo giá gơi máu co thê thực hiên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.