Sổ theo dõi thông tin khách hàng

Sổ theo dõi thông tin khách hàng | PHIEU THONG TIN KHACH HANG Tên khach hang Người liên lac Địa chỉ Điên thoai Fax Stt Ngay Nội dung thong tin Thời han giai quyết Người giao Người đườc chuyển giao Ghi chu cach giai quyết

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    116    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.