Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc trong phòng kế hoạch kinh doanh

Tham khảo tài liệu 'chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc trong phòng kế hoạch kinh doanh', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BAN CHỨC NANG NHIỆM VU VA MO TA CONG VIỆC PHONG KE HOACH KINH DOANH I - MỤC ĐÍCH - Đảm bảo cho các bộ phận cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. - Các bo phản thực hiện đúng nhiệm vu tránh chong cheo đo loi. - Đảm bảo tuyển dung vả xảy dựng đoi ngu CBCNV thệo yệu cảu chiến lứỢc cua Cong ty. II - PHẠM VI Ap dung cho Phong Kế hoảch Kinh doảnh Cong ty III - NỘI DỤNG SỢ đo to chức Cong ty Page 1 of 12 1. Sơ đồ tồ chức Page 2 of 12 2. Chức nang - Tìm kiếm nguồn hàng dệt nhuộm may thêu cho Công ty. - Phàt triện thị trường nội địa dựa thêô chiến lược Công ty. - Làp kế hoạch kinh doanh càc sàn phàm dệt nhuộm may thêu cua Công ty tư càc đờn hàng nhàn được. - Thực hiện tất cà càc hôàt động xuất nhàp khau cua Công ty. - Tham mưu đê xuất chô Ban Tông Giam đôc hô trợ chô càc bô phàn khàc vê kinh dôành tiếp thị thị trường làp kế hôach tiến hành càc hôàt đông xuất nhàp khau. - Tham già xày dựng Hê thông quàn lí chất lưỢng Hê thông quàn lí môi trường và tràch nhiêm xà hôi tai công ty. 3. Nhiệm vụ - Tiếp khàch hàng phàn tích thị trường tìm thị trường khàch hàng chô Công ty đàm bàô nguôn hàng ổn định chô Công ty. Lên kế hôach thêô dôi sàn xuất màu đối. màu chàô hàng. - Phàn tích đờn hàng làp định mưc sàn phấm trên cờ sờ đô chiết tính gíà thành sàn phấm già bàn FOB CM . .trình Tông Giam đôc duyêt. - Nhàn càc đờn đàt hàng lên hờp đông kinh tế nôi và ngôài trình Tông Giam đôc ky. - Làm thu tuc thực hiên viêc xuất nhàp khấu chô tôàn bô càc đờn hàng đà ky. - Làp kế hôach sàn xuất thêô thang quí nàm. Đôi vời càc trường hờp nàng lưc sàn xuất Công ty không đu thì trực tiếp đưa đi già công ngôài. Tiến hành đành già nhà cung ưng thêô tiêu chuẩn ISO 9000 SA 8000 làp hờp đông già công trình Tông Giam đôc duyêt chuyên nguyên phu liêu chô đờn vị gia công chỉ định KCS phông quàn ly chất lường may KCS Dêt KCS nhuôm thêô dôi chất lường hàng thêô dôi tiến đô sàn xuất thanh ly hờp đông vời đờn vị già công. - Tiếp nhàn tài liêu ky thuàt tài liêu kế hôach

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    59    1    03-12-2023
7    53    1    03-12-2023
26    49    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.