Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng tổ chức hành chính

Tham khảo tài liệu 'chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc phòng tổ chức hành chính', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BAN CHỨC NANG NHIỆM VU VA MO TA CONG VIỆC PHONG TO CHỨC HANH CHANH I - MUC ĐÍCH - Đảm bảo cho các bộ phận cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. - Các bo phản thực hiện đúng nhiệm vu tránh chong cheo đo loi. - Đảm bảo tuyển dung vả xảy dựng đoi ngu CBCNV thệo yệu cảu chiến lứỢc cua Cong ty. II - PHAM VI Ap dung cho Phong To chức Hảnh chảnh Cong ty III - NỘI DUNG 1. SỢ đo to chức Cong ty Pảgệ 1 of 11 Page 2 of 11 2. Chức nang - Chấp hành và tổ chức thực hiện các chu trương qui định chỉ thị cua Ban Tổng Giám dóc BTGĐ . - Nghiện cứu soạn thào và trình duyệt các qui định áp dung trong Cổng ty. - Nghiện cứu và nám vửng qui định pháp luàt liện quan đến hoạt đổng cua Cổng ty đàm bào cho hoạt đổng cua Cổng ty luổn phu hơp pháp luàt. - Kiệm tra việc thực hiện nội qui cua các bổ phàn và cà nhàn trong toàn Cổng ty. - Tổ chức và phổi hơp vơi các đơn vị khác thực hiện quàn ly nhàn sự tuyển dung đào tao và tài đào tao - Phục vu các cổng tác hành chành đệ BTGĐ thuàn tiện trong chỉ đao - điệu hành phục vu hành chành đệ các bổ phàn khác cổ điệu kiện hoat đổng tổt. - Quàn ly việc sứ dung và bào vệ các loai tài sàn cua Cổng ty. - Tham mứu đệ xuất cho Lành đao đệ xứ ly các vấn đệ thuộc lành vực Tổ chức-Hành chành-Nhàn sứ. - Hổ trơ Bổ phán khác trong việc quàn ly nhàn sự và là càu nổi giứa BTGĐ và Ngứơi lao đổng trong Cổng ty. - Tham già xày dứng Hệ thong Quàn ly chất lứơng Hệ thong Quàn ly Moi trứơng và Trách nhiệm Xà hổi tai Cổng ty. 3. Nhiệm vụ - Bào vệ lơi ích hơp pháp cua Cổng ty và cua ngứơi lao đổng. - Tổ chức thực hiện các Quyết định Quy định cua BTGĐ. - Bào cào đày đu kịp thơi và trung thức tình hình diện biến và kết quà cổng việc khi thức hiện nhiệm vu BTGĐ giao. - Chịu trách nhiệm vệ kết quà cổng việc do Phổng thức hiện. - Chấp hành các quyết định khện thứơng ky luàt cua BTGĐ đổi vơi kết quà cổng việc cua Phổng. - Phuc vu tổt nhất các điếu kiện pháp ly hành chành hậu càn an sinh đế sàn xuất thong suot. - Cung vơi Cổng đoàn trao

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.