Chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc trong phòng kế toán

Tham khảo tài liệu 'chức năng, nhiệm vụ và mô tả công việc trong phòng kế toán', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BAN CHỨC NANG NHIỆM VỤ VA MO TA CONG VIỆC PHÒNG KE TOÁN I - MỤC ĐÍCH - Đảm bảo cho các bộ phận cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vu đạt hiệu quả trong công việc. - Các bo phản thực hiện đúng nhiệm vu tránh chong cheo đo loi. - Đảm bảo tuyển dung vả xảy dựng đoi ngu CBCNV thệo yệu cảu chiến lứỢc cua Cong ty. II - PHAM VI Áp dung cho Phong Kế toản Cong ty III - NỘI DỤNG 1. SỢ đo to chức Cong ty Trảng 1 15 Trang 2 I 15 I 1. Sơ đồ tồ chức 2. Chức nang - Thực hiện những công việc ve nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng qui định cua Nhà nữớc vê chuẩn mữc kế toàn nguyên tác kế toàn . - Theo doi phàn ánh sữ vàn động von kinh doanh cua Cong ty dữới mọi hình thài và co vấn cho Ban lành đào càc vấn đê liên quàn. - Tham mữu cho Ban Tong Giam đoc BTGĐ vê chế đo kế toàn và những thay đoi cua chế đo qua tững thời ky trong hoạt đong kinh doanh. - Cung vời càc bo phàn khàc tao nên mang lữời thong tin quàn ly nàng đong hữu hiêu. - Tham già xày dững Hê thong Quàn ly Chất lữờng Hê thong Quàn ly Mọi trữờng và Hê thong Quàn ly Tràch nhiêm Xà hoi. 3. Nhiệm vu - Ghi chêp tính toàn phàn ành so hiên co tình hình luàn chuyển và sữ dung tài sàn vàt tữ tiên von quà trình và kêt quà hoat đong sàn xuất kinh doanh và sữ dung von của Cong ty. - Kiêm tra tình hình thực hiên kế hoạch sàn xuất kinh doanh kế hoạch thu chi tài chính viêc thu nop thanh toàn kiêm tra viêc giữ gìn và sử dung tài sàn vàt tữ tiên von phàt hiên và ngàn ngữa kịp thời những hiên tữờng làng phí vi phàm chế đo qui định cua Cong ty. - Phổ biên chính sàch chế đo quan ly tài chính cua nhà nữờc vời càc bo phàn liên quan khi càn thiết. Trang 3 15

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    779    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.