Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm thêu

Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm thêu | KỂ HOẠCH KIỂM TRA THỬ NGHIÊM SAN PHAM thểu Stt Công đoạn Điểm kiểm soát Thiểt bị sử dung Tạn sô Tại liêu hứông dạn Ngứôi kiểm trạ Hô sô Đác tính thong sô Mức qui định 1 Nhận Nguyên phụ liêu bận thạnh phạm - Sô lượng - Chất lượng - Chung lôái. - Qui cách ky thuát - Thêô tiêu chuẩn ky thuạt - Thêô mạu thêu. - Lênh sạn xuất Mát táy báng máu Thêô mạ hạng đôn hạng - HDCV giạô nhạn thêu - Tại liêu ky thuạt Tổ trứông KCS Sô giạô nhạn hạng phiếu giạô nhạn 2 Thêu thử xong Máu thểô tái liệu ky thuát size hình dáng máu gôc tái liệu ky thuát Thêô yêu cầu ky thuạt cuạ khách hạng Mát táy báng máu Thêô mạ hạng đôn hạng Thêô yêu cạu khạch tại liêu cuạ khạch hạng Ky thuạt phạn xứông Têm hạng thêu sổ kiêm trạ 3 Thêu hạng loạt xong - Thông sô thểu. - Vị trí thểu. - Hình dáng thểu. - Mạu thêu đứỢc duyêt. - Tại liêu ky thuạt Máy thểu Thêô sô lứỢng sạn xuất đỢt 100 - HDCV công nhạn thêu thêu - Tại liê uky thuạt Ky thuạt phạn xứông Sô kiêm hạng 4 Kiêm trạ - Vị trí thểu - Đạt yêu cạu Mát táy 100 - Hứông dạn Tô trứông Sô kiêm hạng sản phẩm thêu giảo hảng - Yêu cảu sản phẩm theo tải liêu kỹ thuảt bảng mảu cong viêc KCS thêu. - Tải liêu kỹ thuảt so giảo .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    151    3    20-06-2024
78    89    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.