Quy định trao đổi thông tin nội bộ

Nhằm quy định trách nhiệm trong việc trao đổi, bảo vệ thông tin nội bộ đảm bảo thông tin nội bộ không bị tắc nghẽn và không bị tiết lộ các thông tin cần bảo mật | QUI ĐỊNH TRAO ĐổI THONG TIN NOI Bổ I. MỤC ĐÍCH Nham qui định trách nhiệm trong việc trao đổi bao vệ thông tin nội bộ đảm bao thông tin nội bộ không bị tác nghện vá khong bị tiết lo các thong tin cán báo mát. II. PHAM VI Ap dung cho các thong tin chính thức co giá trị thi hánh liến quán đến - Khách háng vá thị trứờng yếu cáu cUá khách háng sự thoá mán cUá khách háng khiếu nái gop ý. - Chỉ đáo lánh đáo. - Cung cấp nguồn lức đáo táo tuyến dung. - Sán xuất vá giá cong. - Đo lứờng vá cái tiến. III. NỘI DỤNG 1. Viếc tráo đọi thong tin háng ngáy đứỢc thức hiến thếo qui định vá moi quán hế trong các tái liếu củá Hế thong quán lý chất lứỢng ISO 9001 má Cong ty đáng áp dung. 2. Viếc chuyến tái liếu háy thong tin rá bến ngoái Cong ty phái đứỢc sự chấp thuán củá Bán Tong Giám đoc hoác ngứôi đứỢc uy quyến. Các tái liếu cong ván chuyến rá bến ngoái Cong ty rá ngoái bo phán phái đứỢc kiếm soát báng so chuyến cong ván. 3. Đế thuán tiến trong viếc phoi hỢp hoát đong viếc truyến thong tin đứỢc qui định thếm nhứ sáu Phong To chức hánh chánh vá các bo phán khác Loại thông tin Bô phạn chuyển giao Bô phạn nhạn thông tin Thời gian chuyển giao Bao cao nhan sự hang ngay Phong To chức Hanh chanh Ban Tong Giam đốc TrứỢc 10 giỢ háng ngáy Thong bao cắt điện Phong Tổ chức Hanh chanh Ban Tong Giam doc cac Phong Xí nghiệp Chám nhất 1 giỢ sáu khi nhán đứỢc thong báo. Cac loại thong bao Phong To chức Hanh chanh Cac phong Xí nhgiệp may thệu Chám nhất 2 giỢ sáu khi ky. Chi ứng lương cong tac phí Phong To chức Hanh chanh Phong kế toan Toi thiếu 1 đến 3 ngáy sáu khi duyết Phòng Kế toán và các Bộ phận khác Trang 1 12 Loại thông tin Bộ phận chuyển giao Bộ phận nhận thong tin Thôi gian chuyển giao Báng đê xuất nhàn sự háng tháng Phong Kế toan Phong Tổ chức Hanh chanh Ngáy 1 đến 2 háng tháng Lịch táng Cá chu nhát táng cá bình thường Phong Kế toan Phong To chức Hanh chanh Trườc ít nhất 4 giờ chiêu Báng kê tám ưng Phong Kế toan Phong To chức Hanh chanh Từ ngáy 5 đến ngáy 10 háng tháng Báng chấm cộng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    172    2    05-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.