Thiết kế và phát triển sản phẩm

Đảm bảo các sản phẩm của công ty được thiết kế và phát triển đảm bảo theo yêu cầu của khách hàng | HƯỚNG DAN CONG VIỆC THIẾT KỆ VÁ PHÁT TRIỆN SAN PHÁM 1. Mục đích Đảm bảo các sản phẩm cua Công ty được thiết kế và phát triển đảm bảo theo yêu cầu cUả khảh hảng. 2. Phạm vi Ap dung cho việc thiết kế vả phảt triển cảc sản phảm. 3. Đinh nghĩa Cảc thuạt ngữ sư dung trong Thu tuc nảy phu hợp vôi tiêu chuản ISO 9001 2000. Các từ viết tắt - Bản Tong Giảm Đoc BTGĐ - Đải diện lảnh đảo ĐDLĐ 4. Nôi dụng Trang 1 Trang 2 Nội dung chi tiết á Lập ke hoạch thiet ke và phát triển sản phẩm. Dựa theo yêu cầu cua khách hàng yêu cầu cua Công ty bộ phận kỹ thuật có trách nhiệm lập kế hoach việc thiết kế và phát triển cho môi loai sán phàm đơn hàng đựỢc giao. Kế hoach thiết kế va phat triển san pham bao gom cac yêu cau sau - Ghi ro cac giai đoan đê thiết kế va phat trien san phẩm phu hỢp vơi ma hang đơn hang. - Cac bựơc xem xêt bựơc va cong cu đê kiêm tra xac nhạn cac bựơc va cong cu đế kiêm tra xac nhan gia trị sử dung cho moi giai đoan. - Trach nhiêm va quyên han cua moi nhan viên tham gia vao qua trìnhi thiết kế. Cac bo phan liên quan nhu bo phan kế hoach kinh doanh vạt tự KCS co trach nhiêm cung cấp cac thong tin can thiết thêo yêu cau cua bo phan Ky thuat đê hoan thanh viêc thiết kế va phat triển. Trong qua trình thực hiên thiết kế va phat triền nếu co thay đoi thêo yêu cau cua Cong ty khach hang thì bo phan ky thuat co trach nhiêm cap nhat vao kế hoach thiết kế va phat triên. BỌ phân ky thuat co trach nhiêm xac định cac yếu to đau vao mọt cach đay đu va thích đang gom cac yêu cau vê chực nang va cong dung cua san phặm thong tin co thê nhan đựơc tự cac thiết kế tựơng tự trựơc đo . Cac ho sơ liên quan xac định cac yếu to đau vao cua thiết kế va phat triền phai đựơc duy trì. Đau ra cua thiết kế va phat triên san phặm phai đam bao cac yêu cau đap ứng đựơc cac yêu cau cua đau vao thiết kế phat triên cung cap thong tin thích hơp cho viêc mua hang san xuất va cung cap dịch vu bao gom hoặc viên dan đên cac chuấn mực chap nhan cua san phặm xac định đung đac tính cot yêu cho .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    54    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.