Bồi dưỡng giảng viên dạy tin 12

ĐÁNH GIÁ MÔN TIN HỌC Ý kiến các Sở Giáo dục và Đào tạo. Ý kiến Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam. Ý kiến hội Cựu giáo chức, hội Khuyến học Việt Nam . | Một số thông tin chung về SGK Một vài bài báo hình trên VTV1 Chúng ta nghĩ gì về các bài báo hình này? BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ MÔN TIN HỌC Ý kiến các Sở Giáo dục và Đào tạo. Ý kiến Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam. Ý kiến hội Cựu giáo chức, hội Khuyến học Việt Nam . \Bao_cao_Tong_hop_TIN_HOC(2).doc ý kiÕn vÒ ch­¬ng tr×nh Nhãm I Nhãm II TÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, cËp nhËt 17/1 §¸p øng bËc THPT TÝnh s­ ph¹m 30/19 nặng về lý thuyết TÝnh kh¶ thi 1/23 Nhãm II: §Ò xuÊt Thêm Cấu trúc máy tính, Hệ thống thông tin (mức độ đơn giản). Thay Web bằng Chat, Blog. Không nên đưa CSDL và lập trình CSDL. Nội dung thuật toán và lập trình có 2 luồng ý kiến. ý kiÕn vÒ SGK cña nhãm I Líp 10 Líp 11 TÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, cËp nhËt 10/0 4/0 TÝnh s­ ph¹m (T©m lÝ, PPDH) 6/7, 11/1 3/12, 8/4 TÝnh kh¶ thi 1/10 2/10 Báo cáo 146/BC-BGDĐT (26-5-2008) Báo cáo của BỘ GD&ĐT: kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ s¸ch gi¸o khoa phæ th«ng n¨m 2008 . | Một số thông tin chung về SGK Một vài bài báo hình trên VTV1 Chúng ta nghĩ gì về các bài báo hình này? BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ MÔN TIN HỌC Ý kiến các Sở Giáo dục và Đào tạo. Ý kiến Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam. Ý kiến hội Cựu giáo chức, hội Khuyến học Việt Nam . \Bao_cao_Tong_hop_TIN_HOC(2).doc ý kiÕn vÒ ch­¬ng tr×nh Nhãm I Nhãm II TÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, cËp nhËt 17/1 §¸p øng bËc THPT TÝnh s­ ph¹m 30/19 nặng về lý thuyết TÝnh kh¶ thi 1/23 Nhãm II: §Ò xuÊt Thêm Cấu trúc máy tính, Hệ thống thông tin (mức độ đơn giản). Thay Web bằng Chat, Blog. Không nên đưa CSDL và lập trình CSDL. Nội dung thuật toán và lập trình có 2 luồng ý kiến. ý kiÕn vÒ SGK cña nhãm I Líp 10 Líp 11 TÝnh khoa häc, chÝnh x¸c, cËp nhËt 10/0 4/0 TÝnh s­ ph¹m (T©m lÝ, PPDH) 6/7, 11/1 3/12, 8/4 TÝnh kh¶ thi 1/10 2/10 Báo cáo 146/BC-BGDĐT (26-5-2008) Báo cáo của BỘ GD&ĐT: kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ch­¬ng tr×nh gi¸o dôc vµ s¸ch gi¸o khoa phæ th«ng n¨m 2008 Kế hoạch đánh giá chương trình và SGK còn tiếp tục trong các năm 2008-2010 Với sự góp ý của các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo môn Tin học Có phải chăng? Quá tải vì dạy ngôn ngữ lập trình (SGK 11)? Còn thiếu kiến thức vận dụng thực tiễn? Suy nghĩ cá nhân Tư duy lập trình là một tư duy của công nghệ thông tin đó là tư duy tổ chức quá trình thực hiện công việc cho máy (khác tư duy Toán) Dạy Tin học không như dạy nghề SGK Nga dạy ngôn ngữ lập trình Bài tập Tin học (SGK Nga 2003) Bàn về SGK Tin học 12 VÊN §Ò CÇN BµN Míi ? Khã ? Mới: Kiến thức. Khó: Kiến thức nào, Bài giảng nào hương II C HÖ QU¶N TRÞ C¥ Së D÷ LIÖU MS ACCESS Những ý kiến: Dạy thế nào và với yêu cầu như thế nào là phù hợp đối tượng và đảm bảo chuẩn (Không quá tải!.) THêI L­îng d¹y ch­¬ng ii 25 tiÕt: 7 tiÕt lý thuyÕt 2 tiÕt bµi tËp 16 tiÕt bt vµ th Con số này nói lên điều gì? Tỉ số thời lượng (BT+BT&TH) / TS = 18/25 Package - Tiso/ Theo thầy, cô giáo những diễn đạt mới trong .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.