Tiêu chí ra đề kiểm tra

-Tiêu chí kỹ thuật ra đề kiểm tra: Nâng cao chất lượng bài kiểm tra thông qua việc thống nhất chuẩn chương trình với cấp độ tư duy. -Công cụ lập kế hoạch kiểm tra –Trước kỳ kiểm tra +Đảm bảocác cấp độ tư duy cần thiết được đánh giá. +Đảm bảo nội dung chương trình quan trọng được đánh giá. -Công cụ đánh giá chất lượng các bài kiểm tra sẵn có-sau kỳ kiểm tra. -Kế hoạch kiểm tra ban đầu có được thực hiện hay không? -Nội dung chương trình vàcấp độ tư duy nào đã được đánh giá?. | Tiêu chí kỹ thuật ra đề kiểm tra Nâng cao chất lượng bài kiểm tra thông qua việc thống nhất chuẩn chương trình với cấp độ tư duy Xây dự ng kế hoạch kiể m tra và ra đề Kiể m tra chấ m điể m và báo cáo kết quả Xây dựng tiêu chí kỹ thuât ra đề kiể m tra Báo cáo tổng kết chất lượ ng bài kiể m tra Viết các câu hỏi gầ n sát với Tiêu chí kỹ thuật và chuẩ n chươ ng trình Báo cáo phả n hồi tới các cán bộ ra đề về chất lượng bài kiểm tra. Kiể m tra thử các câU hỏi được biên soạ n Chỉ đưa những câu hỏi đáp ứng chất lượ ng về mặt thố ng kê và thẩ m đị nh vào ngân hàng câu hỏi. Tâ p hợp và in ấ n đề kiể m tra Quy trình biên soạn đề kiểm tra Tiêu chí kỹ thuật ra đề bài kiểm tra có hai mục đích 1. Công cụ lập kế hoạch kiểm tra - Trước kỳ kiểm tra Đảm bảo các cấp độ tư duy cần thiết được đánh giá. Đảm bảo nội dung chương trình quan trọng được đánh giá. Công cụ đánh giá chất lượng các bài kiểm tra sẵn có - sau kỳ kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra ban đầu có được thực hiện hay không Nội dung chương trình và cấp độ tư duy nào .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
172    15    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.