Quyết định số 164/2007/QĐ-TTg

Quyết định số 164/2007/QĐ-TTg về việc tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 164 2007 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC KINH DOANH MẠNG VIỄN THÔNG NỘI HẠT CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005 Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 05 năm 2002 Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tổ chức kinh doanh mạng viễn thông nội hạt của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sau đây gọi tắt là VNPT như sau 1. Không thành lập các Tổng công ty Viễn thông I II III. Hội đồng quản trị VNPT quyết định việc tổ chức lại các đơn vị kinh doanh viễn thông nội hạt được tách ra từ bưu điện các tỉnh thành phố trước đây thành Viễn thông tỉnh thành phố là đơn vị hạch toán phụ thuộc VNPT danh sách nêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này . 2. Thí điểm việc Viễn thông và Bưu điện tỉnh thành phố được thành lập các chi nhánh để thực hiện kinh doanh viễn thông nội hạt và bưu chính trong phạm vi và địa bàn hoạt động của Viễn thông và Bưu điện tỉnh thành phố. Việc đăng ký hoạt động của chi nhánh thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Điểu 2. Sửa đổi bổ sung bãi bỏ các quy định liên quan sau đây 1. Sửa đổi quy định về cơ cấu Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nêu tại mục a khoản 2 Điều 1 Quyết định số 58 2005 QĐ-TTg ngày 23 tháng 03 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam như sau Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có nhiều nhất là 09 thành viên gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và các thành viên khác. Thành viên Hội đồng quản trị do Thủ tướng Chính phủ bổ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
109    350    1    20-06-2024
184    103    9    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.