Quyết định số 1448/QĐ-TTg

Quyết định số 1448/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 1448 QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU HUỔI PUỐC TỈNH ĐIỆN BIÊN TỪ CỬA KHẨU PHỤ LÊN CỬA KHẨU CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Nghị định số 32 2005 NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền Căn cứ Biên bản cuộc họp lần thứ XIVgiữa hai Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào ký ngày 09 tháng 01 năm 2005 Xét đề nghị của các cơ quan Bộ Ngoại giao tờ trình số 3162 TTr-BNG-UBBGQG ngày 14 tháng 9 năm 2007 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên công văn số 597 UBND-NC ngày 09 tháng 7 năm 2007 ý kiến của các Bộ Tài chính công văn số 13561 BTC-TCĐNngày 09 tháng 10 năm 2007 Giao thông vận tải công văn số 4586 BGTVT-VTngày 08 tháng 8 năm 2007 Quốc phòng công văn số 4155 BQP-BP ngày 03 tháng 8 năm 2007 Kế hoạch và Đầu tư công văn số 5564 BKH-KTĐNngày 03 tháng 8 năm 2007 Tổng cục Du lịch nay là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công văn số 1016 TCDL-LH ngày 26 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nâng cấp cửa khẩu Huổi Puốc tỉnh Điện Biên từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính. Điều 2. Các Bộ ngành và địa phương có trách nhiệm 1. Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thông báo chính thức với phía Lào vào thời gian thích hợp. 2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Bộ Quốc phòng Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính kiểm tra kiểm soát và bố trí trang thiết bị thích hợp để thực hiện chức năng của một cửa khẩu chính. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên căn cứ vào tình hình thực tế nhu cầu qua lại và khả năng của địa phương để lựa chọn phương án đầu tư các công trình phục vụ việc kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu Huổi Puốc một cách hợp lý có hiệu quả. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao Quốc phòng Công an Công thương Tài chính Kế hoạch và Đầu tư Giao thông vận tải Văn hoá Thể thao và Du lịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.