Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT

Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 05 2007 QĐ-BTTTT Hà Nội ngày 26 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC công nghệ thông tin VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006 Căn cứ Nghị định số 86 2002 NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ cơ quan ngang Bộ Căn cứ Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý quy hoạch tông thê phát triển kinh tê - xã hội Căn cứ Quyêt định số 246 2005 QĐ-TTg ngày 06 10 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiên lược phát triên công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đên năm 2010 và định hướng đên năm 2020 Thực hiện uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4092 VPCP-KG ngày 23 tháng 07 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về Quy hoạch phát triên nguồn nhân lực công nghệ thông tin đên 2015 và 2020 Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Chiên lược Bưu chính Viên thông và Công nghệ thông tin QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây I. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 1. Quan điểm phát triển a Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin bao gồm nhân lực làm việc trong các doanh nghiệp viễn thông doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin nhân lực cho đào tạo công nghệ thông tin điện tử viễn thông và người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin phải đảm bảo chất lượng đồng bộ chuyển dịch nhanh về cơ cấu theo hướng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao tăng cường năng lực công nghệ thông tin quốc gia. b Phát triển nguồn nhân lực công nghệ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    42    3    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.