Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 128/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh" do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Số 128 2007 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Quyết định số 169 2006 QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định về công tác thi đua khen thưởng tại thành phố Hồ Chí Minh Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông tại Công văn số 581 SBCVT-KHTH ngày 24 tháng 10 năm 2006 và của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tại Tờ trình số 340 TTr-TĐKTngày 14 tháng 09 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh . Điều 2. Giải thưởng Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh sau đây gọi tắt là Giải thưởng do Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức xét và tặng thưởng hàng năm cho các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và cá nhân có sản phẩm dịch vụ và thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông thành phố. Điều 3. Giao Sở Bưu chính Viễn thông làm Cơ quan thường trực của Giải thưởng có nhiệm vụ phối hợp với các sở - ngành chức năng và Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức xét chọn quyết định công nhận và tổ chức trao tặng Giải thưởng. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Giám đốc Sở Nội vụ Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . Nơi nhận - Như Điều 5 - Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương - Ban Chỉ đạo Quốc gia

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    58    2    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.