Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN

Quyết định số 2614/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn, đánh giá; cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành | BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số 2614 QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 07 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THÁI ĐỘ _ TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG VIỆC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001 2000 ĐỐI VỚI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn cứ Nghị định số 54 2003 NĐ-CP ngày 19 5 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28 2004 NĐ-CP ngày 16 01 2004 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 54 2003 NĐ-CP Căn cứ Quyết định số 17 2006 QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện tư vấn đánh giá cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thủ trưởng các đơn vị và cán bộ công chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhận - Như điều 3 - Thủ tướng CP các Phó TTg CP để báo cáo - Văn phòng Chính phủ - Sở KH CN các tỉnh thành phố trực thuộc TW - Trang Web của Bộ KH CN - Lưu Vt Tổng cục TĐC Vụ TCCB Hoàng Văn Phong QUY ĐỊNH CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ THÁI ĐỘ TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC TRONG VIỆC CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC hiện TƯ VẤN ĐÁNH GIÁ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    55    1    10-12-2023
151    132    1    10-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.