Quyết định 89/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 89/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức chi phí đối với các đề án, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành | UY BAN nhân Dân TỈNH BẮC GIANG Số 89 2007 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Giang ngày 15 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ ÁN DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Thông tư số 44 TTLT BTC-BKHCN ngày 07 tháng 05 năm 2007 liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 470 TTr-KHCN ngày 15 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức chi kinh phí đối với các đề tài dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc các sở thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh Chủ tịch UBND các huyện thành phố và các tổ chức cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành. . Nơi nhận - Như Điều 3 - TT Tỉnh uỷ HĐND tỉnh - Chủ tịch các PCT UBND tỉnh - Đoàn Đại biểu QH tỉnh - VX NN-XD KT TH TKCT LĐVP - Lưu VT. TM. UY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Văn Hạnh QUY ĐỊNH MỨC CHI KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết định số 89 2007 QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Bắc Giang Điều 1. Những quy định chung 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh Quy định này áp dụng đối với Các đề tài nghiên cứu khoa học dự án sản xuất thử nghiệm dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hàng năm các hoạt động phục vụ công tác quản lý đề tài dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Các định mức chi lập dự toán khác của các đề tài dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh không quy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
72    21    1    27-06-2022
49    29    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.