Quyết định số 2567/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 2567/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế vận hành Website và các dịch vụ công của các Sở, Ban ngành trên mạng Internet do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Số 2567 2007 QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Huế ngày 16 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VẬN HÀNH WEBSITE VÀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG CỦA CÁC SỞ BAN NGÀNH TRÊN MẠNG INTERNET ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tô chức Hội đông Nhân dân và Uy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 06 2005 Căn cứ vào Nghị định 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính Viên thông tại Tờ trình số 369 TTr-SBCVT ngày 05 tháng 10 năm 2007 Báo cáo thẩm định số 393 BC-STP ngày 28 09 2007 của Sở Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế vận hành Website và các dịch vụ công của các Sở Ban ngành trên mạng Internet . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thủ trưởng các Sở Ban Ngành cấp tỉnh Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. . Nơi nhận - Như điều 3 - Bộ Tư pháp Cục KTVBQPPL - Bộ TtTt - TV Tỉnh ủy TT HĐND tỉnh - Đoàn ĐbQh tỉnh - CT và các PCT UBND tỉnh - Website Chính phủ - Viện KSND tỉnh TAND tỉnh - Trung tâm công báo tỉnh - VP CvP đ c Mai Hùng Tuân - PCVP và CV NC VX TH - Lưu VT CN 2 . TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Hòa QUY CHẾ VẬN HÀNH WEBSITE VÀ CÁC DỊCH VỤ CÔNG CỦA CÁC SỞ BAN NGÀNH TRÊN MẠNG INTERNET Ban hành kèm theo Quyết định số 2567 2007 QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2007 của Uy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định việc sử dụng quản lý Website và các dịch vụ công sau đây gọi tắt là Website của các Sở Ban ngành trên mạng Internet nhằm xây dựng môi trường giao tiếp công khai minh bạch về các qui trình giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ hành chính công giữa các cơ quan .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.