Công điện số 07/CĐ-VT

Công điện số 07/CĐ-VT về việc khôi phục nhanh thông tin liên lạc tại các xã bị chia cắt, cô lập trong đợt lũ, lụt để phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt do Bộ Thông tin và Truyền thông điện | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO Số 07 CĐ-VT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội hồi 09 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2007 CÔNG ĐIỆN BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Điện Các Doanh nghiệp bưu chính viễn thông Trước tình hình các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên ngập lụt trên diện rộng kéo dài nhiều gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân các tỉnh trên thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương ngày 16 11 2007 về việc huy động các nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng chống và khắc phục hậu quả lũ lụt tại các tỉnh miền Trung Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai ngay một số công việc trọng tâm sau 1. Tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại công điện số 04 CĐ-BTTTT ngày 13 11 2007. Đặc biệt tập trung mọi nguồn lực cho công tác chỉ đạo khôi phục nhanh thông tin liên lạc tại các xã bị chia cắt cô lập trong đợt lũ lụt để phục vụ công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt. 2. Tập đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh Quảng Nam Đà Nằng Thừa Thiên - Huế và các đơn vị có liên quan tổ chức thông tin cơ động khi có yêu cầu bằng xe cơ động vô tuyến sóng ngắn Codan và điện thoại vệ tinh cho đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các Bộ ngành có liên quan họp với các tỉnh trên bàn triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ từ. 3. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão Bộ tình hình triển khai và khó khăn vướng mắc để có giải pháp kịp thời khi cần thiết. . KT. TRƯỞNG BAN PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC Nơi nhận - Như trên - Bộ trưởng để b c - TT. Lê Nam Thắng để b c - - Thành viên BCH .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    79    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.