Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA

Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA về việc quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Kiểm toán Nhà nước - Bộ Quốc phòng - Bộ Công an ban hành | THANH TRA CHÍNH PHỦ - VIỆN KIỆM SÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỐI CAO - KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC - BỘ ------ QUỐC PHÒNG - BỘ CÔNG AN Số 2462 2007 TTLT-TTCP-VKSNDTC- Hà Nội ngày 19 tháng 11 năm 2007 TANDTC-KTNN-BQP-BCA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC TRAO ĐỔI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN DỮ LIỆU VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng Căn cứ Nghị định số 120 2006 NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống tham nhũng Để xây dựng quản lý và sử dụng có hiệu quả Hệ thống dữ liệu chung về phòng chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao Kiểm toán Nhà nước Bộ Quốc phòng Bộ Công an thống nhất quy định như sau Mục A. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng quản lý và sử dụng Hệ thống dữ liệu chung về phòng chống tham nhũng sau đây gọi là Hệ thống dữ liệu chung phục vụ cho việc nghiên cứu đánh giá dự báo về tình hình tham nhũng xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng. 2. Thanh tra Chính phủ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Tòa án nhân dân tối cao Kiểm toán Nhà nước Bộ Quốc phòng Bộ Công an cung cấp cho Hệ thống dữ liệu chung thông tin về kết quả hoạt động phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng tài sản tham nhũng theo chức năng nhiệm vụ do pháp luật quy định. 3. Việc cung cấp trao đổi thông tin dữ liệu được thực hiện định kỳ bằng văn bản hành chính hoặc thông điệp dữ liệu hai hình thức này có giá trị pháp lý như nhau . Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm tổng hợp xử lý những thông tin dữ liệu do các bộ ngành cung cấp và công bố trên Hệ thống dữ liệu chung. 4. Các bộ ngành có trách nhiệm cung cấp quản lý và sử dụng thông tin về phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng và pháp luật về bí mật nhà nước. Mục B. QUY ĐỊNH CỤ THÉ I. NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN 1. Thanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.