Quyết định số 1583/QĐ-TTg

Quyết định số 1583/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn kế hoạch năm 2007 thực hiện đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2006-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1583 QĐ-TTg Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG VỐN KẾ HOẠCH NĂM 2007 THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIN HỌC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG GIAI ĐOẠN 2006-2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2007 Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ sung 51 2 tỷ đồng năm mươi mốt tỷ hai trăm triệu đồng kế hoạch năm 2007 cho các cơ quan Đảng ở địa phương thực hiện Đề án tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2006-2010 Đề án 06 từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án 06 kế hoạch năm 2006 chưa sử dụng hết được chuyển sang năm 2007 và nguồn chi sự nghiệp kinh tế trung ương kế hoạch năm 2007 đã bố trí cho nhiệm vụ này nhưng chưa thông báo. Mức vốn phân bổ chi tiết như Phụ lục đính kèm. Bộ Tài chính Văn phòng Trung ương và các cơ quan Đảng ở địa phương chịu trách nhiệm phân bổ quản lý sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên đúng mục đích và đúng quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng các Bộ Tài chính Kế hoạch và Đầu tư các cơ quan Đảng ở địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Thủ tướng CP PTTg Nguyễn Sinh Hùng - VPCP BTCN PCN Nguyễn Quốc Huy Website CP các Vụ kG Đp - Lưu Văn thư KTTH 3b . 85 Nguyễn Tấn Dũng PHỤ LỤC ban hành kèm theo Quyết định số 1583 QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ Đơn vị triệu đồng Số TT Tên địa phương Mức vốn bổ sung Số TT Tên địa phương Mức vốn bổ sung 1 Hà Nội 800 33 Quảng Bình 800 2 Thành phố Hồ Chí Minh 800 34 Quảng Trị 800 3 Hải Phòng 800 35 Thừa Thiên Huế 800 4 Đà Nằng 800 36 Quảng Nam 800 5 Cần Thơ 800 37 Quảng Ngãi 800 6 Hà Giang 800 38 Bình Định 800 7 Lào Cai 800 39 Phú Yên 800 8 Cao Bằng 800 40 Khánh Hòa 800 9 Lạng Sơn 800 41 Ninh Thuận 800 10 Lai Châu 800 42 Bình Thuận 800 11 Điện Biên 800 43 Gia Lai 800 12 Sơn La 800 44 Kon Tum 800 13 Yên Bái .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    374    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.