Thông báo số 248/TB-VPCP đ

Thông báo số 248/TB-VPCP về việc kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 11 năm 2007 về đề án chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành | VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 248 TB-VPCP Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2007 VỀ ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010 Ngày 12 tháng 11 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 gọi tắt là Chương trình . Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân 9 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đại diện các khu vực trong cả nước. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ý kiến của lãnh đạo các cơ quan cùng dự Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận như sau 1. Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc tiếp nhận kế thừa các kết quả của Đề án 112 và triển khai thực hiện Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước cần được hiểu là để triển khai thực hiện Nghị định số 64 2007 NĐ-CP. 2. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông - Phối hợp với các Bộ để xác định rõ tên nội dung chủ yếu một số đề án dự án ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ cơ quan ngang Bộ cần thực hiện thống nhất từ các Bộ tới các địa phương gọi tắt là các dự án đặc thù cấp ngành . Cần phân định rõ các nội dung nhiệm vụ cấp quốc gia cấp Bộ ngành cấp địa phương trình tự phối hợp khi triển khai các đề án dự án như vậy để các cấp chủ động chỉ đạo triển khai. Bên cạnh viện triển khai các đề án dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước có tính đặc thù của các ngành cần chỉ rõ

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
170    234    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.