Quyết định số 1606/QĐ-TTg

Quyết định số 1606/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1606 QĐ-TTg Hà Nội ngày 26 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001 Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005 Căn cứ Nghị định số 121 2005 NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Tờ trình số 318 TTr-TĐTT-HĐQTngày 24 tháng 9 năm 2007 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Tờ trình số 1387 TTr-BTĐKTngày 19 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam có danh sách kèm theo đã có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN - Ban Thi đua-Khen thưởng TW - VPCP BTCN Nguyễn xUân Phúc - Website Chính phủ - Lưu Văn thư TcCB 3b Mai 11b Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Ban hành kèm theo Quyết định số 1606 QĐ-TTg ngày 26 11 2007 của Thủ tướng Chính phủ 01. Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bệnh viện Bưu điện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Đã có thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 02. Ông Nguyễn Văn Hóa Trưởng ban Quản lý Dự án các công trình Viễn thông - Tin học Tập .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.