Thông tư số 137/2007/TT-BTC

Thông tư số 137/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 137 2007 TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỨC CHI TẠO LẬP THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Căn cứ Nghị định số 60 2003 NĐ-CP ngày 06 6 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước Căn cứ Nghị định số 64 2007 NĐ-CP ngày 10 4 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Căn cứ Nghị định số 77 2003 NĐ-CP ngày 01 07 2003 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Để phù hợp với yêu cầu thực tế Bộ Tài chính hướng dẫn mức chi cho việc tạo lập thông tin điện tử như sau Phần 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập các cơ quan tổ chức khác có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước để thực hiện việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính ở các Bộ cơ quan trung ương và các địa phương. Tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính là tạo ra các cơ sở dữ liệu và cung cấp thông tin trên mạng máy tính để truyền nhận thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước. Kết quả tạo lập thông tin điện tử phải được thủ trưởng cơ quan đơn vị phê duyệt để đưa vào sử dụng. 2. Phạm vi áp dụng Mức chi quy định tại Thông tư này được áp dụng trong việc tính toán chi phí để thuê các cá nhân tổ chức bên ngoài thực hiện những công việc tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính. Cán bộ công chức viên chức khi làm thêm giờ để tạo lập thông tin điện tử trên mạng máy tính được thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08 2005 TTLT-BNV-BTC ngày 05 01 2005 của Liên bỘ Tài chính Bộ nỘì vụ hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm làm thêm giờ đối với cán bộ công chức viên chức. Phần 2 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ I. NỘI DUNG CHI 1. Chi nhập dữ liệu 2. Tạo lập các trang siêu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.