Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển bưu chính - viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI Số 101 2007 QĐ-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Pleiku ngày 04 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003 Căn cứ Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 9 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Căn cứ Quyết định số 158 2001 QĐ-TTg ngày 18 10 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 Căn cứ Quyết định số 32 2006 QĐ-TTg ngày 07 02 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet Việt nam đến 2010 Căn cứ Quyết định số 236 2005 QĐ-TTg ngày 26 09 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính Việt nam đến 2010 Căn cứ Thông tư số 01 2007 TT-BKH ngày 07 tháng 02 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92 2006 NĐ-CP ngày 07 09 2006 của Chính phủ về lập phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội Căn cứ Quyết định số 1407 QĐ-CTngày 18 9 2006 cuả Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển Bưu chính-Viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 741 TT-KHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 1 Bưu chính Phổ cập đa dịch vụ đến các bưu cục điểm Bưu điện Văn hóa xã điểm BĐ-VHX đại lý cải thiện mạng lưới theo hướng rộng hơn đưa dịch vụ đến gần hơn với khách hàng. Phát triển Bưu chính theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ kết hợp cung cấp các dịch vụ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.