Quyết định số 06/2007/QĐ-BTTTT

Quyết định số 06/2007/QĐ-BTTTT về việc Quy định quản lý tem bưu chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông | BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số 06 2007 QĐ-BTTTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 06 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TEM BƯU CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16 2005 QĐ-BBCVT NGÀY 29 4 2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002 Căn cứ Nghị định số 157 2004 NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông về Bưu chính Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16 2005 QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông 1. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 10 như sau 1. Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quyết định in tem tem phát hành mới tem phát hành lại trên cơ sở chương trình đề tài hàng năm hồ sơ trình duyệt mẫu thiết kế do Bưu chính Việt Nam trình Phụ lục 3 . 2. Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định đơn vị thực hiện việc in tem nhằm đảm bảo chất lượng và bảo mật tem. 2. Sửa đổi khoản 6 và khoản 7 Điều 23 như sau 6. Đề xuất in đè tem đối với trường hợp in đè . Đề xuất in đè tem bao gồm mục đích lý do tên mẫu tem nội dung in đè tiêu đề hình ảnh biểu trưng ký hiệu giá in trên mặt tem . 7. Đề xuất in tem phát hành lại đối với trường hợp phát hành lại . Đề xuất bao gồm báo cáo chi tiết về mẫu tem dự kiến in lại mục đích lý do tên mẫu tem . 3. Sửa đổi Phụ lục 3 và Phụ lục 4 theo mẫu đính kèm . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau mười lăm 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh văn phòng các Vụ trưởng Thủ trưởng cơ quan đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông các Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ trưởng Nơi nhận - Như .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
294    40    3    11-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.